این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

<application>

syntax:
<application android:allowTaskReparenting=["true" | "false"]
       android:allowBackup=["true" | "false"]
       android:backupAgent="string"
       android:banner="drawable resource"
       android:debuggable=["true" | "false"]
       android:description="string resource"
       android:enabled=["true" | "false"]
       android:hasCode=["true" | "false"]
       android:hardwareAccelerated=["true" | "false"]
       android:icon="drawable resource"
       android:isGame=["true" | "false"]
       android:killAfterRestore=["true" | "false"]
       android:largeHeap=["true" | "false"]
       android:label="string resource"
       android:logo="drawable resource"
       android:manageSpaceActivity="string"
       android:name="string"
       android:permission="string"
       android:persistent=["true" | "false"]
       android:process="string"
       android:restoreAnyVersion=["true" | "false"]
       android:requiredAccountType="string"
       android:restrictedAccountType="string"
       android:supportsRtl=["true" | "false"]
       android:taskAffinity="string"
       android:testOnly=["true" | "false"]
       android:theme="resource or theme"
       android:uiOptions=["none" | "splitActionBarWhenNarrow"]
       android:vmSafeMode=["true" | "false"] >
  . . .
</application>
contained in:
<manifest>
can contain:
<activity>
<activity-alias>
<meta-data>
<service>
<receiver>
<provider>
<uses-library>
description:
The declaration of the application. This element contains subelements that declare each of the application's components and has attributes that can affect all the components. Many of these attributes (such as icon, label, permission, process, taskAffinity, and allowTaskReparenting) set default values for corresponding attributes of the component elements. Others (such as debuggable, enabled, description, and allowClearUserData) set values for the application as a whole and cannot be overridden by the components.
attributes
android:allowTaskReparenting
Whether or not activities that the application defines can move from the task that started them to the task they have an affinity for when that task is next brought to the front — "true" if they can move, and "false" if they must remain with the task where they started. The default value is "false".

The <activity> element has its own allowTaskReparenting attribute that can override the value set here. See that attribute for more information.

android:allowBackup
Whether to allow the application to participate in the backup and restore infrastructure. If this attribute is set to false, no backup or restore of the application will ever be performed, even by a full-system backup that would otherwise cause all application data to be saved via adb. The default value of this attribute is true.
android:backupAgent
The name of the class that implement's the application's backup agent, a subclass of BackupAgent. The attribute value should be a fully qualified class name (such as, "com.example.project.MyBackupAgent"). However, as a shorthand, if the first character of the name is a period (for example, ".MyBackupAgent"), it is appended to the package name specified in the <manifest> element.

There is no default. The name must be specified.

android:banner
A drawable resource providing an extended graphical banner for its associated item. Use with the <application> tag to supply a default banner for all application activities, or with the <activity> tag to supply a banner for a specific activity.

The system uses the banner to represent an app in the Android TV home screen. Since the banner is displayed only in the home screen, it should only be specified by applications with an activity that handles the CATEGORY_LEANBACK_LAUNCHER intent.

This attribute must be set as a reference to a drawable resource containing the image (for example "@drawable/banner"). There is no default banner.

See Banners in the UI Patterns for TV design guide, and Provide a home screen banner in Get Started with TV Apps for more information.

android:debuggable
Whether or not the application can be debugged, even when running on a device in user mode — "true" if it can be, and "false" if not. The default value is "false".
android:description
User-readable text about the application, longer and more descriptive than the application label. The value must be set as a reference to a string resource. Unlike the label, it cannot be a raw string. There is no default value.
android:enabled
Whether or not the Android system can instantiate components of the application — "true" if it can, and "false" if not. If the value is "true", each component's enabled attribute determines whether that component is enabled or not. If the value is "false", it overrides the component-specific values; all components are disabled.

The default value is "true".

android:hasCode
Whether or not the application contains any code — "true" if it does, and "false" if not. When the value is "false", the system does not try to load any application code when launching components. The default value is "true".

An application would not have any code of its own only if it's using nothing but built-in component classes, such as an activity that uses the AliasActivity class, a rare occurrence.

android:hardwareAccelerated
Whether or not hardware-accelerated rendering should be enabled for all activities and views in this application — "true" if it should be enabled, and "false" if not. The default value is "true" if you've set either minSdkVersion or targetSdkVersion to "14" or higher; otherwise, it's "false".

Starting from Android 3.0 (API level 11), a hardware-accelerated OpenGL renderer is available to applications, to improve performance for many common 2D graphics operations. When the hardware-accelerated renderer is enabled, most operations in Canvas, Paint, Xfermode, ColorFilter, Shader, and Camera are accelerated. This results in smoother animations, smoother scrolling, and improved responsiveness overall, even for applications that do not explicitly make use the framework's OpenGL libraries.

Note that not all of the OpenGL 2D operations are accelerated. If you enable the hardware-accelerated renderer, test your application to ensure that it can make use of the renderer without errors.

For more information, read the Hardware Acceleration guide.

android:icon
An icon for the application as whole, and the default icon for each of the application's components. See the individual icon attributes for <activity>, <activity-alias>, <service>, <receiver>, and <provider> elements.

This attribute must be set as a reference to a drawable resource containing the image (for example "@drawable/icon"). There is no default icon.

android:isGame
Whether or not the application is a game. The system may group together applications classifed as games or display them separately from other applications.

The default is false.

android:killAfterRestore
Whether the application in question should be terminated after its settings have been restored during a full-system restore operation. Single-package restore operations will never cause the application to be shut down. Full-system restore operations typically only occur once, when the phone is first set up. Third-party applications will not normally need to use this attribute.

The default is true, which means that after the application has finished processing its data during a full-system restore, it will be terminated.

android:largeHeap
Whether your application's processes should be created with a large Dalvik heap. This applies to all processes created for the application. It only applies to the first application loaded into a process; if you're using a shared user ID to allow multiple applications to use a process, they all must use this option consistently or they will have unpredictable results.

Most apps should not need this and should instead focus on reducing their overall memory usage for improved performance. Enabling this also does not guarantee a fixed increase in available memory, because some devices are constrained by their total available memory.

To query the available memory size at runtime, use the methods getMemoryClass() or getLargeMemoryClass().

android:label
A user-readable label for the application as a whole, and a default label for each of the application's components. See the individual label attributes for <activity>, <activity-alias>, <service>, <receiver>, and <provider> elements.

The label should be set as a reference to a string resource, so that it can be localized like other strings in the user interface. However, as a convenience while you're developing the application, it can also be set as a raw string.

android:logo
A logo for the application as whole, and the default logo for activities.

This attribute must be set as a reference to a drawable resource containing the image (for example "@drawable/logo"). There is no default logo.

android:manageSpaceActivity
The fully qualified name of an Activity subclass that the system can launch to let users manage the memory occupied by the application on the device. The activity should also be declared with an <activity> element.
android:name
The fully qualified name of an Application subclass implemented for the application. When the application process is started, this class is instantiated before any of the application's components.

The subclass is optional; most applications won't need one. In the absence of a subclass, Android uses an instance of the base Application class.

android:permission
The name of a permission that clients must have in order to interact with the application. This attribute is a convenient way to set a permission that applies to all of the application's components. It can be overwritten by setting the permission attributes of individual components.

For more information on permissions, see the Permissions section in the introduction and another document, Security and Permissions.

android:persistent
Whether or not the application should remain running at all times — "true" if it should, and "false" if not. The default value is "false". Applications should not normally set this flag; persistence mode is intended only for certain system applications.
android:process
The name of a process where all components of the application should run. Each component can override this default by setting its own process attribute.

By default, Android creates a process for an application when the first of its components needs to run. All components then run in that process. The name of the default process matches the package name set by the <manifest> element.

By setting this attribute to a process name that's shared with another application, you can arrange for components of both applications to run in the same process — but only if the two applications also share a user ID and be signed with the same certificate.

If the name assigned to this attribute begins with a colon (':'), a new process, private to the application, is created when it's needed. If the process name begins with a lowercase character, a global process of that name is created. A global process can be shared with other applications, reducing resource usage.

android:restoreAnyVersion
Indicates that the application is prepared to attempt a restore of any backed-up data set, even if the backup was stored by a newer version of the application than is currently installed on the device. Setting this attribute to true will permit the Backup Manager to attempt restore even when a version mismatch suggests that the data are incompatible. Use with caution!

The default value of this attribute is false.

android:requiredAccountType
Specifies the account type required by the application in order to function. If your app requires an Account, the value for this attribute must correspond to the account authenticator type used by your app (as defined by AuthenticatorDescription), such as "com.google".

The default value is null and indicates that the application can work without any accounts.

Because restricted profiles currently cannot add accounts, specifying this attribute makes your app unavailable from a restricted profile unless you also declare android:restrictedAccountType with the same value.

Caution: If the account data may reveal personally identifiable information, it's important that you declare this attribute and leave android:restrictedAccountType null, so that restricted profiles cannot use your app to access personal information that belongs to the owner user.

This attribute was added in API level 18.

android:restrictedAccountType
Specifies the account type required by this application and indicates that restricted profiles are allowed to access such accounts that belong to the owner user. If your app requires an Account and restricted profiles are allowed to access the primary user's accounts, the value for this attribute must correspond to the account authenticator type used by your app (as defined by AuthenticatorDescription), such as "com.google".

The default value is null and indicates that the application can work without any accounts.

Caution: Specifying this attribute allows restricted profiles to use your app with accounts that belong to the owner user, which may reveal personally identifiable information. If the account may reveal personal details, you should not use this attribute and you should instead declare the android:requiredAccountType attribute to make your app unavailable to restricted profiles.

This attribute was added in API level 18.

android:supportsRtl
Declares whether your application is willing to support right-to-left (RTL) layouts.

If set to true and targetSdkVersion is set to 17 or higher, various RTL APIs will be activated and used by the system so your app can display RTL layouts. If set to false or if targetSdkVersion is set to 16 or lower, the RTL APIs will be ignored or will have no effect and your app will behave the same regardless of the layout direction associated to the user's Locale choice (your layouts will always be left-to-right).

The default value of this attribute is false.

This attribute was added in API level 17.

android:taskAffinity
An affinity name that applies to all activities within the application, except for those that set a different affinity with their own taskAffinity attributes. See that attribute for more information.

By default, all activities within an application share the same affinity. The name of that affinity is the same as the package name set by the <manifest> element.

android:testOnly
Indicates whether this application is only for testing purposes. For example, it may expose functionality or data outside of itself that would cause a security hole, but is useful for testing. This kind of application can be installed only through adb.
android:theme
A reference to a style resource defining a default theme for all activities in the application. Individual activities can override the default by setting their own theme attributes. For more information, see the Styles and Themes developer guide.
android:uiOptions
Extra options for an activity's UI.

Must be one of the following values.

ValueDescription
"none"No extra UI options. This is the default.
"splitActionBarWhenNarrow"Add a bar at the bottom of the screen to display action items in the ActionBar, when constrained for horizontal space (such as when in portrait mode on a handset). Instead of a small number of action items appearing in the action bar at the top of the screen, the action bar is split into the top navigation section and the bottom bar for action items. This ensures a reasonable amount of space is made available not only for the action items, but also for navigation and title elements at the top. Menu items are not split across the two bars; they always appear together.

For more information about the action bar, see the Action Bar developer guide.

This attribute was added in API level 14.

android:vmSafeMode
Indicates whether the app would like the virtual machine (VM) to operate in safe mode. The default value is "false".
introduced in:
API Level 1
see a