این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

<permission-group>

syntax:
<permission-group android:description="string resource"
         android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string" />
contained in:
<manifest>
description:
Declares a name for a logical grouping of related permissions. Individual permission join the group through the permissionGroup attribute of the <permission> element. Members of a group are presented together in the user interface.

Note that this element does not declare a permission itself, only a category in which permissions can be placed. See the <permission> element for element for information on declaring permissions and assigning them to groups.

attributes:
android:description
User-readable text that describes the group. The text should be longer and more explanatory than the label. This attribute must be set as a reference to a string resource. Unlike the label attribute, it cannot be a raw string.
android:icon
An icon representing the permission. This attribute must be set as a reference to a drawable resource containing the image definition.
android:label
A user-readable name for the group. As a convenience, the label can be directly set as a raw string while you're developing the application. However, when the application is ready to be published, it should be set as a reference to a string resource, so that it can be localized like other strings in the user interface.
android:name
The name of the group. This is the name that can be assigned to a <permission> element's <permissionGroup> attribute.