این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Text and Input

Use text services to add conventient features such as copy/paste and spell checking to your app. You can also develop your own text services to offer custom IMEs, dictionaries, and spelling checkers that you can distribute to users as applications.