این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Android APIs
public class

ShapeDrawable

extends Drawable
java.lang.Object
   ↳ android.graphics.drawable.Drawable
     ↳ android.graphics.drawable.ShapeDrawable
Known Direct Subclasses

Class Overview

A Drawable object that draws primitive shapes. A ShapeDrawable takes a Shape object and manages its presence on the screen. If no Shape is given, then the ShapeDrawable will default to a RectShape.

This object can be defined in an XML file with the <shape> element.

Developer Guides

For more information about how to use ShapeDrawable, read the Canvas and Drawables document. For more information about defining a ShapeDrawable in XML, read the Drawable Resources document.

Summary

Nested Classes
class ShapeDrawable.ShaderFactory Base class defines a factory object that is called each time the drawable is resized (has a new width or height). 
XML Attributes
Attribute Name Related Method Description
android:bottom Bottom padding. 
android:color Defines the color of the shape. 
android:height Defines the height of the shape. 
android:left Left padding. 
android:right Right padding. 
android:top Top padding. 
android:width Defines the width of the shape. 
Public Constructors
ShapeDrawable()
ShapeDrawable constructor.
ShapeDrawable(Shape s)
Creates a ShapeDrawable with a specified Shape.
Public Methods
void applyTheme(Resources.Theme t)
Applies the specified theme to this Drawable and its children.
void draw(Canvas canvas)
Draw in its bounds (set via setBounds) respecting optional effects such as alpha (set via setAlpha) and color filter (set via setColorFilter).
int getAlpha()
Gets the current alpha value for the drawable.
int getChangingConfigurations()
Return a mask of the configuration parameters for which this drawable may change, requiring that it be re-created.
Drawable.ConstantState getConstantState()
Return a Drawable.ConstantState instance that holds the shared state of this Drawable.
int getIntrinsicHeight()
Return the intrinsic height of the underlying drawable object.
int getIntrinsicWidth()
Return the intrinsic width of the underlying drawable object.
int getOpacity()
Return the opacity/transparency of this Drawable.
void getOutline(Outline outline)
Called to get the drawable to populate the Outline that defines its drawing area.
boolean getPadding(Rect padding)
Return in padding the insets suggested by this Drawable for placing content inside the drawable's bounds.
Paint getPaint()
Returns the Paint used to draw the shape.
ShapeDrawable.ShaderFactory getShaderFactory()
Returns the ShaderFactory used by this ShapeDrawable for requesting a Shader.
Shape getShape()
Returns the Shape of this ShapeDrawable.
void inflate(Resources r, XmlPullParser parser, AttributeSet attrs, Resources.Theme theme)
Inflate this Drawable from an XML resource optionally styled by a theme.
boolean isStateful()
Indicates whether this drawable will change its appearance based on state.
Drawable mutate()
Make this drawable mutable.
void setAlpha(int alpha)
Set the alpha level for this drawable [0..255].
void setColorFilter(ColorFilter cf)
Specify an optional color filter for the drawable.
void setDither(boolean dither)
Set to true to have the drawable dither its colors when drawn to a device with fewer than 8-bits per color component.
void setIntrinsicHeight(int height)
Sets the intrinsic (default) height for this shape.
void setIntrinsicWidth(int width)
Sets the intrinsic (default) width for this shape.
void setPadding(Rect padding)
Sets padding for this shape, defined by a Rect object.
void setPadding(int left, int top, int right, int bottom)
Sets padding for the shape.
void setShaderFactory(ShapeDrawable.ShaderFactory fact)
Sets a ShaderFactory to which requests for a Shader object will be made.
void setShape(Shape s)
Sets the Shape of this ShapeDrawable.
void setTintList(ColorStateList tint)
Specifies a tint for this drawable as a color state list.
void setTintMode(PorterDuff.Mode tintMode)
Specifies a tint blending mode for this drawable.
Protected Methods
boolean inflateTag(String name, Resources r, XmlPullParser parser, AttributeSet attrs)
Subclasses override this to parse custom subelements.
void onBoundsChange(Rect bounds)
Override this in your subclass to change appearance if you vary based on the bounds.
void onDraw(Shape shape, Canvas canvas, Paint paint)
Called from the drawable's draw() method after the canvas has been set to draw the shape at (0,0).
boolean onStateChange(int[] stateSet)
Override this in your subclass to change appearance if you recognize the specified state.
[Expand]
Inherited Methods
From class android.graphics.drawable.Drawable
From class java.lang.Object

XML Attributes

android:bottom

Bottom padding.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol bottom.

Related Methods

android:color

Defines the color of the shape.

Must be a color value, in the form of "#rgb", "#argb", "#rrggbb", or "#aarrggbb".

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol color.

Related Methods

android:height

Defines the height of the shape.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol height.

Related Methods

android:left

Left padding.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol left.

Related Methods

android:right

Right padding.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol right.

Related Methods

android:top

Top padding.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol top.

Related Methods

android:width

Defines the width of the shape.

Must be a dimension value, which is a floating point number appended with a unit such as "14.5sp". Available units are: px (pixels), dp (density-independent pixels), sp (scaled pixels based on preferred font size), in (inches), mm (millimeters).

This may also be a reference to a resource (in the form "@[package:]type:name") or theme attribute (in the form "?[package:][type:]name") containing a value of this type.

This corresponds to the global attribute resource symbol width.

Related Methods

Public Constructors

public ShapeDrawable ()

Added in API level 1

ShapeDrawable constructor.

public ShapeDrawable (Shape s)

Added in API level 1

Creates a ShapeDrawable with a specified Shape.

Parameters
s the Shape that this ShapeDrawable should be

Public Methods

public void applyTheme (Resources.Theme t)

Added in API level 21

Applies the specified theme to this Drawable and its children.

public void draw (Canvas canvas)

Added in API level 1

Draw in its bounds (set via setBounds) respecting optional effects such as alpha (set via setAlpha) and color filter (set via setColorFilter).

Parameters
canvas The canvas to draw into

public int getAlpha ()

Added in API level 19

Gets the current alpha value for the drawable. 0 means fully transparent, 255 means fully opaque. This method is implemented by Drawable subclasses and the value returned is specific to how that class treats alpha. The default return value is 255 if the class does not override this method to return a value specific to its use of alpha.

public int getChangingConfigurations ()

Added in API level 1

Return a mask of the configuration parameters for which this drawable may change, requiring that it be re-created. The default implementation returns whatever was provided through setChangingConfigurations(int) or 0 by default. Subclasses may extend this to or in the changing configurations of any other drawables they hold.

Returns
  • Returns a mask of the changing configuration parameters, as defined by ActivityInfo.

public Drawable.ConstantState getConstantState ()

Added in API level 1

Return a Drawable.ConstantState instance that holds the shared state of this Drawable.

Returns
  • The ConstantState associated to that Drawable.

public int getIntrinsicHeight ()

Added in API level 1

Return the intrinsic height of the underlying drawable object. Returns -1 if it has no intrinsic height, such as with a solid color.

public int getIntrinsicWidth ()

Added in API level 1

Return the intrinsic width of the underlying drawable object. Returns -1 if it has no intrinsic width, such as with a solid color.

public int getOpacity ()

Added in API level 1

Return the opacity/transparency of this Drawable. The returned value is one of the abstract format constants in PixelFormat: UNKNOWN, TRANSLUCENT, TRANSPARENT, or OPAQUE.

Generally a Drawable should be as conservative as possible with the value it returns. For example, if it contains multiple child drawables and only shows one of them at a time, if only one of the children is TRANSLUCENT and the others are OPAQUE then TRANSLUCENT should be returned. You can use the method resolveOpacity(int, int) to perform a standard reduction of two opacities to the appropriate single output.

Note that the returned value does not take into account a custom alpha or color filter that has been applied by the client through the setAlpha(int) or setColorFilter(ColorFilter) methods.

Returns
  • int The opacity class of the Drawable.

public void getOutline (Outline outline)

Added in API level 21

Called to get the drawable to populate the Outline that defines its drawing area.

This method is called by the default ViewOutlineProvider to define the outline of the View.

The default behavior defines the outline to be the bounding rectangle of 0 alpha. Subclasses that wish to convey a different shape or alpha value must override this method.

public boolean getPadding (Rect padding)

Added in API level 1

Return in padding the insets suggested by this Drawable for placing content inside the drawable's bounds. Positive values move toward the center of the Drawable (set Rect.inset).

Returns
  • true if this drawable actually has a padding, else false. When false is returned, the padding is always set to 0.

public Paint getPaint ()

Added in API level 1

Returns the Paint used to draw the shape.

public ShapeDrawable.ShaderFactory getShaderFactory ()

Added in API level 1

Returns the ShaderFactory used by this ShapeDrawable for requesting a Shader.

public Shape getShape ()

Added in API level 1

Returns the Shape of this ShapeDrawable.

public void inflate (Resources r, XmlPullParser parser, AttributeSet attrs, Resources.Theme theme)

Added in API level 21

Inflate this Drawable from an XML resource optionally styled by a theme.

Parameters
r Resources used to resolve attribute values
parser XML parser from which to inflate this Drawable
attrs Base set of attribute values
theme Theme to apply, may be null

public boolean isStateful ()

Added in API level 1

Indicates whether this drawable will change its appearance based on state. Clients can use this to determine whether it is necessary to calculate their state and call setState.

Returns
  • True if this drawable changes its appearance based on state, false otherwise.

public Drawable mutate ()

Added in API level 3

Make this drawable mutable. This operation cannot be reversed. A mutable drawable is guaranteed to not share its state with any other drawable. This is especially useful when you need to modify properties of drawables loaded from resources. By default, all drawables instances loaded from the same resource share a common state; if you modify the state of one instance, all the other instances will receive the same modification. Calling this method on a mutable Drawable will have no effect.

Returns
  • This drawable.

public void setAlpha (int alpha)

Added in API level 1

Set the alpha level for this drawable [0..255]. Note that this drawable also has a color in its paint, which has an alpha as well. These two values are automatically combined during drawing. Thus if the color's alpha is 75% (i.e. 192) and the drawable's alpha is 50% (i.e. 128), then the combined alpha that will be used during drawing will be 37.5% (i.e. 96).

public void setColorFilter (ColorFilter cf)

Added in API level 1

Specify an optional color filter for the drawable. Pass null to remove any existing color filter.

Parameters
cf the color filter to apply, or null to remove the existing color filter

public void setDither (boolean dither)

Added in API level 1

Set to true to have the drawable dither its colors when drawn to a device with fewer than 8-bits per color component. This can improve the look on those devices, but can also slow down the drawing a little.

public void setIntrinsicHeight (int height)

Added in API level 1

Sets the intrinsic (default) height for this shape.

Parameters
height the intrinsic height (in pixels)

public void setIntrinsicWidth (int width)

Added in API level 1

Sets the intrinsic (default) width for this shape.

Parameters
width the intrinsic width (in pixels)

public void setPadding (Rect padding)

Added in API level 1

Sets padding for this shape, defined by a Rect object. Define the padding in the Rect object as: left, top, right, bottom.

public void setPadding (int left, int top, int right, int bottom)

Added in API level 1

Sets padding for the shape.

Parameters
left padding for the left side (in pixels)
top padding for the top (in pixels)
right padding for the right side (in pixels)
bottom padding for the bottom (in pixels)

public void setShaderFactory (ShapeDrawable.ShaderFactory fact)

Added in API level 1

Sets a ShaderFactory to which requests for a Shader object will be made.

Parameters
fact an instance of your ShaderFactory implementation

public void setShape (Shape s)

Added in API level 1

Sets the Shape of this ShapeDrawable.

public void setTintList (ColorStateList tint)

Added in API level 21

Specifies a tint for this drawable as a color state list.

Setting a color filter via setColorFilter(ColorFilter) overrides tint.

Parameters
tint Color state list to use for tinting this drawable, or null to clear the tint

public void setTintMode (PorterDuff.Mode tintMode)

Added in API level 21

Specifies a tint blending mode for this drawable.

Setting a color filter via setColorFilter(ColorFilter) overrides tint.

Parameters
tintMode A Porter-Duff blending mode

Protected Methods

protected boolean inflateTag (String name, Resources r, XmlPullParser parser, AttributeSet attrs)

Added in API level 1

Subclasses override this to parse custom subelements. If you handle it, return true, else return super.inflateTag(...).

protected void onBoundsChange (Rect bounds)

Added in API level 1

Override this in your subclass to change appearance if you vary based on the bounds.

protected void onDraw (Shape shape, Canvas canvas, Paint paint)

Added in API level 1

Called from the drawable's draw() method after the canvas has been set to draw the shape at (0,0). Subclasses can override for special effects such as multiple layers, stroking, etc.