این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Android APIs
Added in API level 4
public interface

AccessibilityEventSource

android.view.accessibility.AccessibilityEventSource
Known Indirect Subclasses

Class Overview

This interface is implemented by classes source of AccessibilityEvents.

Developer Guides

For more information about making applications accessible, read the Accessibility developer guide.

Summary

Public Methods
abstract void sendAccessibilityEvent(int eventType)
Handles the request for sending an AccessibilityEvent given the event type.
abstract void sendAccessibilityEventUnchecked(AccessibilityEvent event)
Handles the request for sending an AccessibilityEvent.

Public Methods

public abstract void sendAccessibilityEvent (int eventType)

Added in API level 4

Handles the request for sending an AccessibilityEvent given the event type. The method must first check if accessibility is on via calling AccessibilityManager.isEnabled(), obtain an AccessibilityEvent from the event pool through calling AccessibilityEvent.obtain(int), populate the event, and send it for dispatch via calling AccessibilityManager.sendAccessibilityEvent(AccessibilityEvent).

Parameters
eventType The event type.

public abstract void sendAccessibilityEventUnchecked (AccessibilityEvent event)

Added in API level 4

Handles the request for sending an