این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Android APIs
public class

AbsoluteLayout

extends ViewGroup
java.lang.Object
   ↳ android.view.View
     ↳ android.view.ViewGroup
       ↳ android.widget.AbsoluteLayout
Known Direct Subclasses

This class was deprecated in API level 3.
Use FrameLayout, RelativeLayout or a custom layout instead.

Class Overview

A layout that lets you specify exact locations (x/y coordinates) of its children. Absolute layouts are less flexible and harder to maintain than other types of layouts without absolute positioning.

XML attributes

See ViewGroup Attributes, View Attributes

Summary

Nested Classes
class AbsoluteLayout.LayoutParams Per-child layout information associated with AbsoluteLayout. 
[Expand]
Inherited XML Attributes
From class android.view.ViewGroup
From class android.view.View
[Expand]
Inherited Constants
From class android.view.ViewGroup
From class android.view.View
[Expand]
Inherited Fields
From class android.view.View
Public Constructors
AbsoluteLayout(Context context)
AbsoluteLayout(Context context, AttributeSet attrs)
AbsoluteLayout(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr)
AbsoluteLayout(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes)
Public Methods
ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams(AttributeSet attrs)
Returns a new set of layout parameters based on the supplied attributes set.
boolean shouldDelayChildPressedState()
Return true if the pressed state should be delayed for children or descendants of this ViewGroup.
Protected Methods
boolean checkLayoutParams(ViewGroup.LayoutParams p)
ViewGroup.LayoutParams generateDefaultLayoutParams()
Returns a set of layout parameters with a width of WRAP_CONTENT, a height of WRAP_CONTENT and with the coordinates (0, 0).
ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams(ViewGroup.LayoutParams p)
Returns a safe set of layout parameters based on the supplied layout params.
void onLayout(boolean changed, int l, int t, int r, int b)
Called from layout when this view should assign a size and position to each of its children.
void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec)

Measure the view and its content to determine the measured width and the measured height.

[Expand]
Inherited Methods
From class android.view.ViewGroup
From class android.view.View
From class java.lang.Object
From interface android.view.ViewParent
From interface android.view.ViewManager
From interface android.graphics.drawable.Drawable.Callback
From interface android.view.KeyEvent.Callback
From interface android.view.accessibility.AccessibilityEventSource

Public Constructors

public AbsoluteLayout (Context context)

Added in API level 1

public AbsoluteLayout (Context context, AttributeSet attrs)

Added in API level 1

public AbsoluteLayout (Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr)

Added in API level 1

public AbsoluteLayout (Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes)

Added in API level 21

Public Methods

public ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams (AttributeSet attrs)

Added in API level 1

Returns a new set of layout parameters based on the supplied attributes set.

Parameters
attrs the attributes to build the layout parameters from
Returns

public boolean shouldDelayChildPressedState ()

Added in API level 14

Return true if the pressed state should be delayed for children or descendants of this ViewGroup. Generally, this should be done for containers that can scroll, such as a List. This prevents the pressed state from appearing when the user is actually trying to scroll the content. The default implementation returns true for compatibility reasons. Subclasses that do not scroll should generally override this method and return false.

Protected Methods

protected boolean checkLayoutParams (ViewGroup.LayoutParams p)

Added in API level 1

protected ViewGroup.LayoutParams generateDefaultLayoutParams ()

Added in API level 1

Returns a set of layout parameters with a width of WRAP_CONTENT, a height of WRAP_CONTENT and with the coordinates (0, 0).

Returns
  • a set of default layout parameters or null

protected ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams (ViewGroup.LayoutParams p)

Added in API level 1

Returns a safe set of layout parameters based on the supplied layout params. When a ViewGroup is passed a View whose layout params do not pass the test of checkLayoutParams(android.view.ViewGroup.LayoutParams), this method is invoked. This method should return a new set of layout params suitable for this ViewGroup, possibly by copying the appropriate attributes from the specified set of layout params.

Parameters
p The layout parameters to convert into a suitable set of layout parameters for this ViewGroup.
Returns

protected void onLayout (boolean changed, int l, int t, int r, int b)

Added in API level 1

Called from layout when this view should assign a size and position to each of its children. Derived classes with children should override this method and call layout on each of their children.

Parameters
changed This is a new size or position for this view
l Left position, relative to parent
t Top position, relative to parent
r Right position, relative to parent
b Bottom position, relative to parent

protected void onMeasure (int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec)

Added in API level 1

Measure the view and its content to determine the measured width and the measured height. This method is invoked by measure(int, int) and should be overriden by subclasses to provide accurate and efficient measurement of their contents.

CONTRACT: When overriding this method, you must call setMeasuredDimension(int, int) to store the measured width and height of this view. Failure to do so will trigger an IllegalStateException, thrown by measure(int, int). Calling the superclass' onMeasure(int, int) is a valid use.

The base class implementation of measure defaults to the background size, unless a larger size is allowed by the MeasureSpec. Subclasses should override onMeasure(int, int) to provide better measurements of their content.

If this method is overridden, it is the subclass's responsibility to make sure the measured height and width are at least the view's minimum height and width (