این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Android APIs
public class

CheckBox

extends CompoundButton
java.lang.Object
   ↳ android.view.View
     ↳ android.widget.TextView
       ↳ android.widget.Button
         ↳ android.widget.CompoundButton
           ↳ android.widget.CheckBox

Class Overview

A checkbox is a specific type of two-states button that can be either checked or unchecked. A example usage of a checkbox inside your activity would be the following:

 public class MyActivity extends Activity {
   protected void onCreate(Bundle icicle) {
     super.onCreate(icicle);

     setContentView(R.layout.content_layout_id);

     final CheckBox checkBox = (CheckBox) findViewById(R.id.checkbox_id);
     if (checkBox.isChecked()) {
       checkBox.setChecked(false);
     }
   }
 }
 

See the Checkboxes guide.

XML attributes

See CompoundButton Attributes, Button Attributes, TextView Attributes, View Attributes

Summary

[Expand]
Inherited XML Attributes
From class android.widget.CompoundButton
From class android.widget.TextView
From class android.view.View
[Expand]
Inherited Constants
From class android.view.View
[Expand]
Inherited Fields
From class android.view.View
Public Constructors
CheckBox(Context context)
CheckBox(Context context, AttributeSet attrs)
CheckBox(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr)
CheckBox(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes)
Public Methods
void onInitializeAccessibilityEvent(AccessibilityEvent event)
Initializes an AccessibilityEvent with information about this View which is the event source.
void onInitializeAccessibilityNodeInfo(AccessibilityNodeInfo info)
Initializes an AccessibilityNodeInfo with information about this view.
[Expand]
Inherited Methods
From class android.widget.CompoundButton
From class android.widget.Button
From class android.widget.TextView
From class android.view.View
From class java.lang.Object
From interface android.widget.Checkable
From interface android.view.ViewTreeObserver.OnPreDrawListener
From interface android.graphics.drawable.Drawable.Callback
From interface android.view.KeyEvent.Callback
From interface android.view.accessibility.AccessibilityEventSource

Public Constructors

public CheckBox (Context context)

Added in API level 1

public CheckBox (Context context, AttributeSet attrs)

Added in API level 1

public CheckBox (Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr)

Added in API level 1

public CheckBox (Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes)

Added in API level 21

Public Methods

public void onInitializeAccessibilityEvent (AccessibilityEvent event)

Added in API level 14

Initializes an AccessibilityEvent with information about this View which is the event source. In other words, the source of an accessibility event is the view whose state change triggered firing the event.

Example: Setting the password property of an event in addition to properties set by the super implementation:

 public void onInitializeAccessibilityEvent(AccessibilityEvent event) {
   super.onInitializeAccessibilityEvent(event);
   event.setPassword(true);
 }

If an View.AccessibilityDelegate has been specified via calling setAccessibilityDelegate(AccessibilityDelegate) its onInitializeAccessibilityEvent(View, AccessibilityEvent) is responsible for handling this call.

Note: Always call the super implementation before adding information to the event, in case the default implementation has basic information to add.

Parameters
event The event to initialize.

public void onInitializeAccessibilityNodeInfo (AccessibilityNodeInfo info)

Added in API level 14