برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Design apps that behave in a consistent, predictable fashion.

New in Android