این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Google Maps Android API v2

Allow your users to explore the world with rich maps provided by Google. Identify locations with custom markers, augment the map data with image overlays, embed one or more maps as fragments, and much more.

Explore the Google Maps Android API v2 reference or visit developers.google.com/maps for more information about adding maps to your app.