این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
public static interface

DataApi.DataListener

com.google.android.gms.wearable.DataApi.DataListener
Known Indirect Subclasses

Class Overview

Used with addListener(GoogleApiClient, DataApi.DataListener) to receive data events.

Summary

Public Methods
abstract void onDataChanged(DataEventBuffer dataEvents)
Notification that a set of data items have been changed or deleted.

Public Methods