این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
AdvancedImmersiveMode / res / layout /

fragment_flags.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
5
  android:layout_height="wrap_content">
6
 
7
  <CheckBox
8
    android:layout_width="wrap_content"
9
    android:layout_height="wrap_content"
10
    android:id="@+id/flag_enable_lowprof"
11
    android:text="Enable Low Profile Mode" />
12
 
13
  <CheckBox
14
    android:layout_width="wrap_content"
15
    android:layout_height="wrap_content"
16
    android:id="@+id/flag_hide_navbar"
17
    android:text="Hide Navigation bar" />
18
 
19
  <CheckBox
20
    android:layout_width="wrap_content"
21
    android:layout_height="wrap_content"
22
    android:id="@+id/flag_hide_statbar"
23
    android:text="Hide Status Bar" />
24
 
25
  <CheckBox
26
    android:layout_width="wrap_content"
27
    android:layout_height="wrap_content"
28
    android:id="@+id/flag_enable_immersive"
29
    android:text="Enable Immersive Mode" />
30
 
31
  <CheckBox
32
    android:layout_width="wrap_content"
33
    android:layout_height="wrap_content"
34
    android:id="@+id/flag_enable_immersive_sticky"
35
    android:text="Enable Immersive Mode (Sticky)" />
36
 
37
  <Button
38
    android:layout_width="wrap_content"
39
    android:layout_height="wrap_content"
40
    android:text="Do things!"
41
    android:id="@+id/btn_changeFlags" />
42
 
43
 
44
  <TextView
45
    android:layout_marginTop="@dimen/margin_large"
46
    android:layout_width="wrap_content"
47
    android:layout_height="wrap_content"
48
    android:text="Common flag presets"/>
49
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
50
    android:orientation="horizontal" android:layout_width="match_parent"
51
    android:layout_height="wrap_content">
52
 
53
    <Button
54
      android:layout_width="wrap_content"
55
      android:layout_height="wrap_content"
56
      android:text="Immersive Mode"
57
      android:id="@+id/btn_immersive" />
58
 
59
    <Button
60
      android:layout_width="wrap_content"
61
      android:layout_height="wrap_content"
62
      android:text="Le