این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMediaRouter / res / layout /

display.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3
  android:id="@+id/display_layout"
4
  android:layout_width="match_parent"
5
  android:layout_height="match_parent"
6
  android:gravity="center"
7
  android:orientation="vertical" >
8
 
9
  <TextView
10
    android:id="@+id/display_text"
11
    style="@style/DisplayLargeText"
12
    android:layout_width="wrap_content"
13
    android:layout_height="wrap_content"
14
    android:text="" />
15
 
16
  <TextView
17
    android:id="@+id/display_smalltext"