این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMediaRouter / res / layout /

sample_main.xml

1
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
  android:id="@+id/LinearLayout1"
4
  android:layout_width="match_parent"
5
  android:layout_height="match_parent"
6
  android:gravity="center"
7
  android:orientation="vertical"
8
  tools:context=".MainActivity" >
9
 
10
  <TextView
11
    android:layout_width="wrap_content"
12
    android:layout_height="wrap_content"
13
    android:padding="5dp"
14
    android:text="@string/intro_message" />
15
 
16
  <TextView
17
    android:id="@+id/textStatus"
18
    android:layout_width="wrap_content"
19
    android:layout_height="wrap_content"
20
    android:gravity="center"
21
    android:text="@string/secondary_notconnected"
22
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
23
    android:layout_margin="5dp" />
24
 
25
  <Button
26
    android:id="@+id/button1"</