این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMediaRouter / res / values /

colors.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
  <item name="blue" type="color">#FF33B5E5</item>
5
  <item name="purple" type="color">#FFAA66CC</item>
6
  <item name="green" type="color">#FF99CC00</item>
7
  <item name="orange" type="color">#FFFFBB33</item>
8
  <item name="red" type="color">#FFFF4444</item>
9
  <item name="darkblue" type="color">#FF0099CC</item>
10
  <item name="darkpurple" type="color">#FF9933CC</item>
11
  <item name="darkgreen" type="color">#FF669900</item>
12
  <item name="darkorange" type="color">#FFFF8800</item>
13
  <item name="darkred" type="color">#FFCC0000</item>
14
 
15
  <integer-array name="androidcolors">
16
    <item>@color/blue</item>
17
    <item>@color/purple</item>
18
    <item>@color/green</item>
19
    <item>@color/orange</item>
20
    <item>@color/red</item>
21
    <item>@color/darkblue</item>
22
    <item>@color/darkpurple</item>