این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicMultitouch / res / layout /

layout_mainactivity.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent" >
5
 
6
  <TextView
7
    android:layout_width="wrap_content"
8
    android:layout_height="wrap_content"
9
    android:layout_gravity="center"
10
    android:padding="75dp"
11
    android:text="@string/intro_me