این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicNotifications / src / com.example.android.basicnotifications /

MainActivity.java

1
package com.example.android.basicnotifications;
2
 
3
import android.app.Activity;
4
import android.app.NotificationManager;
5
import android.app.PendingIntent;
6
import android.content.Intent;
7
import android.graphics.BitmapFactory;
8
import android.net.Uri;
9
import android.os.Bundle;
10
import android.support.v4.app.NotificationCompat;
11
import android.view.View;
12
 
13
/**
14
 * The entry point to the BasicNotification sample.
15
 */
16
public class MainActivity extends Activity {
17
  /**
18
   * A numeric value that identifies the notification that we'll be sending.
19
   * This value needs to be unique within this app, but it doesn't need to be
20
   * unique system-wide.
21
   */
22
  public static final int NOTIFICATION_ID = 1;
23
 
24
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
25
    super.onCreate(savedInstanceState);
26
    setContentView(R.layout.sample_layout);
27
 
28
  }
29
 
30
  /**
31
   * Send a sample notification using the NotificationCompat API.
32
   */
33
  public void sendNotification(View view) {
34
 
36
    /** Create an intent that will be fired when the user clicks the notification.
37
     * The intent needs to be packaged into a {@link android.app.PendingIntent} so that the
38
     * notification service can fire it on our behalf.
39
     */
40
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
41
        Uri.parse("http://developer.android.com/reference/android/app/Notification.html"));
42
    PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);
44
 
46
    /**
47
     * Use NotificationCompat.Builder to set up our notification.
48
     */
49
    NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this);
50
 
51
    /** Set the icon that will appear in the notification bar. This icon also appears
52
     * in the lower right hand corner of the notification itself.
53
     *
54
     * Important note: although you can use any drawable as the small icon, Android
55
     * design guidelines state that the icon should be simple and monochrome. Full-color
56
     * bitmaps or busy images don't render well on smaller screens and can end up
57
     * confusing the user.
58
     */
59
    builder.setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_notification);
60
 
61
    // Set the intent that will fire when the user taps the notification.
62
    builder.setContentIntent(pendingIntent);
63
 
64
    // Set the notification to auto-cancel. This means that the notification will disappear
65
    // after the user taps it, rather than remaining until it's explicitly dismissed.
66
    builder.setAutoCancel(true);
67
 
68
    /**
69
     *Build the notification's appearance.
70
     * Set the large icon, which appears on the left of the notification. In this
71
     * sample we'll set the large icon to be the same as our app icon. The app icon is a
72
     * reasonable default if you don't have anything more compelling to use as an icon.
73
     */
74
    builder.setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_launcher));
75
 
76
    /**
77
     * Set the text of the notification. This sample sets the three most commononly used
78
     * text areas:
79
     * 1. The content title, which appears in large type at the top of the notification
80
     * 2. The content text, which appears in smaller text below the title
81
     * 3. The subtext, which appears under the text on newer devices. Devices running
82
     *  versions of Android prior to 4.2 will ignore this field, so don't use it for
83
     *  anything vital!
84
     */
85
    builder.setContentTitle("BasicNotifications Sample");
86
    builder.setContentText("Time to learn about notifications!");
87
    builder.setSubText("Tap to view documentation about notifications.");
88
 
90
 
92
    /**
93
     * Send the notification. This will immediately display the notification icon in the
94
     * notification bar.