این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicRenderScript / res / layout /

main_layout.xml

1
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent"
5
  android:background="#0099cc"
6
  tools:context=".MainActivity">
7
 
8
  <ImageView
9
    android:id="@+id/imageView"
10
    android:layout_width="match_parent"
11
    android:layout_height="match_parent"
12
    android:scaleType="fitCenter"
13
    android:src="@drawable/data" />
14
 
15
  <SeekBar
16
    android:id="@+id/seekBar1"