این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicRenderScript / res / values /

styles.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
 
5
  <style name="FullscreenTheme" parent="android:Theme.NoTitleBar">
6
    <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
7
    <item name="android:windowBackground">@null</item>
8
    <item name="buttonBarStyle">@style/ButtonBar</item>
9
    <item name="buttonBarButtonStyle">@style/ButtonBarButton</item>
10
  </style>
11
 
12
  <style name="ButtonBar">
13
    <item name="android:paddingLeft">2dp</item>
14
    <item name="android:paddingTop">5dp</item>
15
    <item name="android:paddingRight">2dp</item>
16
    <item name="android:paddingBottom"