این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicSyncAdapter / res / layout /

activity_entry_list.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5
     android:id="@+id/entry_list"
6
     android:name="com.example.android.basicsyncadapter.EntryListFragment"
7