این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BasicSyncAdapter / src / com.example.android.basicsyncadapter /

EntryListActivity.java

1
package com.example.android.basicsyncadapter;
2
 
3
import android.os.Bundle;
4
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
5
 
6
/**
7
 * Activity for holding EntryListFragment.
8
 */
9
public class EntryListActivity extends FragmentActivity {
10