این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / layout /

card_progress.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
  android:layout_width="match_parent"
5
  android:layout_height="match_parent"
6
  android:orientation="vertical"
7
  style="@style/CardProgressLayout">
8
 
9
  <TextView
10
    android:id="@+id/card_progress_text"
11
    style="@style/CardProgressText"
12
    android:layout_width="wrap_content"
13
    android:layout_height="wrap_content"
14
    />
15
 
16
  <ProgressBar
17
    android:id="@+id/card_progress"