این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values-v16 /

styles.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
    <style name="CardTitle" parent="@style/CardTitleBase">
5
        <item name="android:fontFamily">sans-serif-condensed</item>