این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values /

color.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<resources>
3
 
4
  <color name="card_action_inverted">@android:color/white</color>
5
 
6
  <color name="card_content_textcolor">#444</color>
7
 
8
  <color name="card_action_bg">#DDD</color>
9
  <color name="card_action_item_bg">#F4F4F4</color>
10
 
11
  <!-- Neutral Actions -->
12
  <color name="card_action_focused">#FFE3F4FC</color>
13
  <color name="card_action">#FF47B4EA</color>
14
  <color name="card_action_ripple">#CC47B4EA</color>
15
 
16
  <!-- Negative Actions -->
17
  <color name="card_action_negative_focused">#FFFBCBCA</color>
18
  <color name="card_action_negative">#FFF64940</color>
19
  <color name="card_action_negative_ripple">#CCF64940</color>
20