این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values /

dimens.xml

1
<resources>
2
 
3
    <dimen name="card_content_text">14sp</dimen>
4
    <dimen name="card_content_title">24sp</dimen>
5
 
6
    <dimen name="card_padding">15dp</dimen>
7
    <dimen name="card_margin">10dp</dimen>
8