این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / res / values /

styles.xml

1
<resources>
2
 
3
  <!-- Card Stream -->
4
  <style name="CardStream">
5
    <item name="android:paddingBottom">@dimen/card_stream_bottom_padding</item>
6
    <item name="android:divider">@null</item>
7
    <item name="android:orientation">vertical</item>
8
  </style>
9
 
10
  <!-- Main card -->
11
  <style name="Card">
12
    <item name="android:background">@drawable/card_bg</item>
13
    <item name="android:layout_margin">@dimen/card_margin</item>
14
  </style>
15
 
16
  <style name="CardContentArea">
17
    <item name="android:paddingBottom">@dimen/card_padding</item>
18
  </style>
19
 
20
  <style name="CardActionArea">
21
    <item name="android:background">@color/card_action_bg</item>
22
    <item name="android:orientation">vertical</item>
23
    <item name="android:paddingBottom">@dimen/card_action_margin</item>
24
  </style>
25
 
26
  <style name="CardElement">
27
    <item name="android:paddingLeft">@dimen/card_padding</item>
28
    <item name="android:paddingRight">@dimen/card_padding</item>
29
  </style>
30
 
31
  <!-- Content of main card -->
32
  <style name="CardTitleBase" parent="@style/CardElement">
33
    <item name="android:paddingTop">@dimen/card_padding</item>
34
    <item name="android:textSize">@dimen/card_content_title</item>
35
  </style>
36
 
37
  <style name="CardTitle" parent="@style/CardTitleBase">
38
  </style>
39
 
40
  <style name="CardContentBase" parent="@style/CardElement">
41
    <item name="android:paddingTop">@dimen/card_padding</item>
42
    <item name="android:textSize">@dimen/card_content_text</item>
43
    <item name="android:textColor">@color/card_content_textcolor</item>
44
  </style>
45
 
46
  <style name="CardContent" parent="@style/CardContentBase">
47
  </style>
48
 
49
  <!-- Action Area Items -->
50
  <style name="CardAction">
51
    <item name="android:textSize">17sp</item>
52
    <item name="android:layout_marginTop">@dimen/card_action_margin</item>
53
    <item name="android:layout_marginLeft">@dimen/card_action_margin</item>
54
    <item name="android:layout_marginRight">@dimen/card_action_margin</item>
55
    <item name="android:paddingLeft">@dimen/card_action_padding</item>
56
    <item name="android:drawablePadding">@dimen/card_action_padding</item>
57
  </style>
58
 
59
  <style name="CardActionNeutral" parent="@style/CardAction">
60
    <item name="android:background">@drawable/card_action_bg</item>
61
    <item name="android:drawableStart">@drawable/card_action_icon_neutral</item>
62
    <item name="android:textColor">@drawable/card_action_text</item>
63
  </style>
64
 
65
  <style name="CardActionNegative" parent="@style/CardAction">
66
    <item name="android:background">@drawable/card_action_bg_negative</item>
67
    <item name="android:drawableStart">@drawable/card_action_icon_negative</item>
68
    <item name="android:textColor">@drawable/card_action_text_negative</item>
69
  </style>
70
 
71
  <style name="CardActionPositive" parent="@style/CardAction">
72
    <item name="android:background">@drawable/card_action_bg_positive</item>
73
    <item name="android:drawableStart">@drawable/card_action_icon_positive</item>
74
    <item name="android:textColor">@drawable/card_action_text_positive</item>
75
  </style>
76
 
77
  <!-- Card Action Progress -->
78
  <style name="CardProgressLayout" parent="@style/CardAction">
79
    <item name="android:layout_marginLeft">@dimen/card_action_margin</item>
80
    <item name="android:layout_marginRight">@dimen/card_action_margin</item>
81
    <item name="android:paddingLeft">@dimen/card_action_padding</item>
82
    <item name="android:paddingRight">@dimen/card_action_padding</item>
83
    <item name="android:background">#EEE</item>
84
  </style>
85
 
86
  <style name="CardProgressText" parent="@style/CardAction">
87
<