این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
BatchStepSensor / src / com.example.android.batchstepsensor /

MainActivity.java

1
/*
2
* Copyright 2013 The Android Open Source Project
3
*
4
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
* you may not use this file except in compliance with the License.
6
* You may obtain a copy of the License at
7
*
8
*   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
*
10
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
* See the License for the specific language governing permissions and
14
* limitations under the License.
15
*/
16
package com.example.android.batchstepsensor;
17
 
18
import android.os.Bundle;
19
import android.support.v4.app.FragmentManager;
20
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
21
import android.view.Menu;
22
 
23
import com.example.android.common.activities.SampleActivityBase;
24
import com.example.android.common.logger.Log;
25
 
26
import com.example.android.batchstepsensor.cardstream.CardStream;
27
import com.example.android.batchstepsensor.cardstream.CardStreamFragment;
28
import com.example.android.batchstepsensor.cardstream.CardStreamState;
29
import com.example.android.batchstepsensor.cardstream.OnCardClickListener;
30
import com.example.android.batchstepsensor.cardstream.StreamRetentionFragment;
31
 
32
public class MainActivity extends SampleActivityBase implements CardStream {
33
  public static final String TAG = "MainActivity";
34
  public static final String FRAGTAG = "BatchStepSensorFragment";
35
 
36
  private CardStreamFragment mCardStreamFragment;
37
 
38
  private StreamRetentionFragment mRetentionFragment;
39
  private static final String RETENTION_TAG = "retention";
40
 
41
  @Override
42
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
43
    super.onCreate(savedInstanceState);
44
    setContentView(R.layout.activity_main);
45
 
46
    FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();
47
    BatchStepSensorFragment fragment =
48
        (BatchStepSensorFragment) fm.findFragmentByTag(FRAGTAG);
49
 
50
    if (fragment == null) {
51
      FragmentTransaction transaction = fm.beginTransaction();
52
      fragment = new BatchStepSensorFragment();
53
      transaction.add(fragment, FRAGTAG);
54
      transaction.commit();
55
    }
56
 
57
    // Use fragment as click listener for cards, but must implement correct interface
58
    if (!(fragment instanceof OnCardClickListener)){
59
      throw new ClassCastException("BatchStepSensorFragment must " +
60
          "implement OnCardClickListener interface.");
61
    }
62
    OnCardClickListener clickListener = (OnCardClickListener) fm.findFragmentByTag(FRAGTAG);
63
 
64
    mRetentionFragment = (StreamRetentionFragment) fm.findFragmentByTag(RETENTION_TAG);
65
    if (mRetentionFragment == null) {
66
      mRetentionFragment = new StreamRetentionFragment();
67
      fm.beginTransaction().add(mRetentionFragment, RETENTION_TAG).commit();
68
    } else {
69
      // If the retention fragment already existed, we need to pull some state.
70
      // pull state out
71
      CardStreamState state = mRetentionFragment.getCardStream();
72
 
73
      // dump it in CardStreamFragment.
74
      mCardStreamFragment =
75
          (CardStreamFragment) fm.findFragmentById(R.id.fragment_cardstream);
76
      mCardStreamFragment.restoreState(state, clickListener);
77
    }
78
  }
79
 
80
  public CardStreamFragment getCardStream() {
81
    if (mCardStreamFragment == null) {
82
      mCardStreamFragment = (CardStreamFragment)
83
          getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.fragment_cardstream);
84
    }
85
    return mCardStreamFragment;
86
  }
87
 
88
  @Override