این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
CardReader / res / xml /

nfc_tech_filter.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!-- This file is used as part of the filter for incoming NFC TECH_DISCOVERED intents. -->
3
<r