این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
DoneBar / res / values /

activitycards-strings.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<!--
3
 Copyright 2013 The Android Open Source Project
4
 
5
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
6
 you may not use this file except in compliance with the License.
7
 You may obtain a copy of the License at
8
 
9
   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
 
11
 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14
 See the License for the specific language governing permissions and
15
 limitations under the License.
16
-->
17
 
18
<resources>
19
  <string name="donebaractivity_title">Done Bar</string>
20
  <string name="donebaractivity_description">In this presentation, a done bar replaces the action bar entirely, providing
21
      two direct actions to persist or dismiss changes. This is suitable for cases where no
22
      additional view details or actions are needed in the action bar.</string>
23
  <string name="donebuttonactivity_title">Done Button</string>
24
  <string name="donebuttonactivity_descri