این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

DrawableTinting

Sample that shows applying tinting and color filters to Drawables both programmatically and as Drawable resources in XML. \n\nTinting is set on a nine-patch drawable through the "tint" and "tintMode" parameters. A color state list is referenced as the tint color, which defines colors for differe