این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
HorizontalPaging / res / layout /

fragment_main_dummy.xml

1
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent"
5
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
6
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
7
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
8
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
9
  tools:context=".MainActivity$DummySectionFragment">
10