این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
MediaEffects / src / com.example.android.mediaeffects /

MediaEffectsFragment.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.mediaeffects;
18
 
19
import android.graphics.Bitmap;
20
import android.graphics.BitmapFactory;
21
import android.graphics.Color;
22
import android.media.effect.Effect;
23
import android.media.effect.EffectContext;
24
import android.media.effect.EffectFactory;
25
import android.opengl.GLES20;
26
import android.opengl.GLSurfaceView;
27
import android.opengl.GLUtils;
28
import android.os.Bundle;
29
import android.support.annotation.Nullable;
30
import android.support.v4.app.Fragment;
31
import android.view.LayoutInflater;
32
import android.view.Menu;
33
import android.view.MenuInflater;
34
import android.view.MenuItem;
35
import android.view.View;
36
import android.view.ViewGroup;
37
 
38
import javax.microedition.khronos.egl.EGLConfig;
39
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
40
 
41
public class MediaEffectsFragment extends Fragment implements GLSurfaceView.Renderer {
42
 
43
  private static final String STATE_CURRENT_EFFECT = "current_effect";
44
 
45
  private GLSurfaceView mEffectView;
46
  private int[] mTextures = new int[2];
47
  private EffectContext mEffectContext;
48
  private Effect mEffect;
49
  private TextureRenderer mTexRenderer = new TextureRenderer();
50
  private int mImageWidth;
51
  private int mImageHeight;
52
  private boolean mInitialized = false;
53
  private int mCurrentEffect;
54
 
55
  @Override
56
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
57
    super.onCreate(savedInstanceState);
58
    setHasOptionsMenu(true);
59
  }
60
 
61
  @Override
62
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
63
               @Nullable Bundle savedInstanceState) {
64
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_media_effects, container, false);
65
  }
66
 
67
  @Override
68
  public void onViewCreated(View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
69
    mEffectView = (GLSurfaceView) view.findViewById(R.id.effectsview);
70
    mEffectView.setEGLContextClientVersion(2);
71
    mEffectView.setRenderer(this);
72
    mEffectView.setRenderMode(GLSurfaceView.RENDERMODE_WHEN_DIRTY);
73
    if (null != savedInstanceState && savedInstanceState.containsKey(STATE_CURRENT_EFFECT)) {
74
      setCurrentEffect(savedInstanceState.getInt(STATE_CURRENT_EFFECT));
75
    } else {
76
      setCurrentEffect(R.id.none);
77
    }
78
  }
79
 
80
  @Override
81
  public void onCreateOptionsMenu(Menu menu, MenuInflater inflater) {
82
    inflater.inflate(R.menu.media_effects, menu);
83
  }
84
 
85
  @Override
86
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
87
    setCurrentEffect(item.getItemId());
88
    mEffectView.requestRender();
89
    return true;
90
  }
91
 
92
  @Override
93
  public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
94
    outState.putInt(STATE_CURRENT_EFFECT, mCurrentEffect);
95
  }
96
 
97
  @Override
98
  public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig eglConfig) {
99
    // Nothing to do here
100
  }
101
 
102
  @Override
103
  public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
104
    if (mTexRenderer != null) {
105
      mTexRenderer.updateViewSize(width, height);
106
    }
107
  }
108
 
109
  @Override
110
  public void onDrawFrame(GL10 gl) {
111
    if (!mInitialized) {
112
      //Only need to do this once
113
      mEffectContext = EffectContext.createWithCurrentGlContext();
114
      mTexRenderer.init();
115
      loadTextures();
116
      mInitialized = true;
117
    }
118
    if (mCurrentEffect != R.id.none) {
119
      //if an effect is chosen initialize it and apply it to the texture
120
      initEffect();
121
      applyEffect();
122
    }
123
    renderResult();
124
  }
125
 
126
  private void setCurrentEffect(int effect) {
127
    mCurrentEffect = effect;
128
  }
129
 
130
  private void loadTextures() {
131
    // Generate textures
132
    GLES20.glGenTextures(2, mTextures, 0);
133
 
134
    // Load input bitmap
135
    Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.puppy);
136
    mImageWidth = bitmap.getWidth();
137
    mImageHeight = bitmap.getHeight();
138
    mTexRenderer.updateTextureSize(mImageWidth, mImageHeight);
139
 
140
    // Upload to texture
141
    GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D, mTextures[0]);
142
    GLUtils.texImage2D(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);
143
 
144
    // Set texture parameters
145
    GLToolbox.initTexParams();
146
  }
147
 
148
  private void initEffect() {
149
    EffectFactory effectFactory = mEffectContext.getFactory();
150
    if (mEffect != null) {
151
      mEffect.release();
152
    }
153
    // Initialize the correct effect based on the selected menu/action item
154
    switch (mCurrentEffect) {
155
 
156
      case R.id.none:
157
        break;
158
 
159
      case R.id.autofix:
160
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_AUTOFIX);
161
        mEffect.setParameter("scale", 0.5f);
162
        break;
163
 
164
      case R.id.bw:
165
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_BLACKWHITE);
166
        mEffect.setParameter("black", .1f);
167
        mEffect.setParameter("white", .7f);
168
        break;
169
 
170
      case R.id.brightness:
171
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_BRIGHTNESS);
172
        mEffect.setParameter("brightness", 2.0f);
173
        break;
174
 
175
      case R.id.contrast:
176
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_CONTRAST);
177
        mEffect.setParameter("contrast", 1.4f);
178
        break;
179
 
180
      case R.id.crossprocess:
181
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_CROSSPROCESS);
182
        break;
183
 
184
      case R.id.documentary:
185
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_DOCUMENTARY);
186
        break;
187
 
188
      case R.id.duotone:
189
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_DUOTONE);
190
        mEffect.setParameter("first_color", Color.YELLOW);
191
        mEffect.setParameter("second_color", Color.DKGRAY);
192
        break;
193
 
194
      case R.id.filllight:
195
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_FILLLIGHT);
196
        mEffect.setParameter("strength", .8f);
197
        break;
198
 
199
      case R.id.fisheye:
200
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_FISHEYE);
201
        mEffect.setParameter("scale", .5f);
202
        break;
203
 
204
      case R.id.flipvert:
205
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_FLIP);
206
        mEffect.setParameter("vertical", true);
207
        break;
208
 
209
      case R.id.fliphor:
210
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_FLIP);
211
        mEffect.setParameter("horizontal", true);
212
        break;
213
 
214
      case R.id.grain:
215
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_GRAIN);
216
        mEffect.setParameter("strength", 1.0f);
217
        break;
218
 
219
      case R.id.grayscale:
220
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_GRAYSCALE);
221
        break;
222
 
223
      case R.id.lomoish:
224
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_LOMOISH);
225
        break;
226
 
227
      case R.id.negative:
228
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_NEGATIVE);
229
        break;
230
 
231
      case R.id.posterize:
232
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_POSTERIZE);
233
        break;
234
 
235
      case R.id.rotate:
236
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_ROTATE);
237
        mEffect.setParameter("angle", 180);
238
        break;
239
 
240
      case R.id.saturate:
241
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_SATURATE);
242
        mEffect.setParameter("scale", .5f);
243
        break;
244
 
245
      case R.id.sepia:
246
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_SEPIA);
247
        break;
248
 
249
      case R.id.sharpen:
250
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_SHARPEN);
251
        break;
252
 
253
      case R.id.temperature:
254
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_TEMPERATURE);
255
        mEffect.setParameter("scale", .9f);
256
        break;
257
 
258
      case R.id.tint:
259
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_TINT);
260
        mEffect.setParameter("tint", Color.MAGENTA);
261
        break;
262
 
263
      case R.id.vignette:
264
        mEffect = effectFactory.createEffect(EffectFactory.EFFECT_VIGNETTE);
265
        mEffect.setParameter("scale", .5f);
266
        break;
267
 
268
      default:
269
        break;
270
    }
271
  }
272
 
273
  private void applyEffect() {
274
    mEffect.apply(mTextures[0], mImageWidth, mImageHeight, mTextures[1]);
275
  }
276
 
277
  private void renderResult() {
278
    if (mCurrentEffect != R.id.none) {
279
      // if no effect is chosen, just render the original bitmap
280
      mTexRenderer.renderTexture(mTextures[1]);
281