این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
MediaEffects / src / com.example.android.mediaeffects /

TextureRenderer.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.mediaeffects;
18
 
19
import android.opengl.GLES20;
20
 
21
import java.nio.ByteBuffer;
22
import java.nio.ByteOrder;
23
import java.nio.FloatBuffer;
24
 
25
public class TextureRenderer {
26
 
27
  private int mProgram;
28
  private int mTexSamplerHandle;
29
  private int mTexCoordHandle;
30
  private int mPosCoordHandle;
31
 
32
  private FloatBuffer mTexVertices;
33
  private FloatBuffer mPosVertices;
34
 
35
  private int mViewWidth;
36
  private int mViewHeight;
37
 
38
  private int mTexWidth;
39
  private int mTexHeight;
40
 
41
  private static final String VERTEX_SHADER =
42
    "attribute vec4 a_position;\n" +
43
    "attribute vec2 a_texcoord;\n" +
44
    "varying vec2 v_texcoord;\n" +
45
    "void main() {\n" +
46
    " gl_Position = a_position;\n" +
47
    " v_texcoord = a_texcoord;\n" +
48
    "}\n";
49
 
50
  private static final String FRAGMENT_SHADER =
51
    "precision mediump float;\n" +
52
    "uniform sampler2D tex_sampler;\n" +
53
    "varying vec2 v_texcoord;\n" +
54
    "void main() {\n" +
55
    " gl_FragColor = texture2D(tex_sampler, v_texcoord);\n" +
56
    "}\n";
57
 
58
  private static final float[] TEX_VERTICES = {
59
    0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f
60
  };
61
 
62
  private static final float[] POS_VERTICES = {
63
    -1.0f, -1.0f, 1.0f, -1.0f, -1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f
64
  };
65
 
66
  private static final int FLOAT_SIZE_BYTES = 4;
67
 
68
  public void init() {
69
    // Create program
70
    mProgram = GLToolbox.createProgram(VERTEX_SHADER, FRAGMENT_SHADER);
71
 
72
    // Bind attributes and uniforms
73
    mTexSamplerHandle = GLES20.glGetUniformLocation(mProgram,
74
        "tex_sampler");
75
    mTexCoordHandle = GLES20.glGetAttribLocation(mProgram, "a_texcoord");
76
    mPosCoordHandle = GLES20.glGetAttribLocation(mProgram, "a_position");
77
 
78
    // Setup coordinate buffers
79
    mTexVertices = ByteBuffer.allocateDirect(
80
        TEX_VERTICES.length * FLOAT_SIZE_BYTES)
81
        .order(ByteOrder.nativeOrder()).asFloatBuffer();
82
    mTexVertices.put(TEX_VERTICES).position(0);
83
    mPosVertices = ByteBuffer.allocateDirect(
84
        POS_VERTICES.length * FLOAT_SIZE_BYTES)
85
        .order(ByteOrder.nativeOrder()).asFloatBuffer();
86
    mPosVertices.put(POS_VERTICES).position(0);
87
  }
88
 
89
  public void tearDown() {
90
    GLES20.glDeleteProgram(mProgram);
91
  }
92
 
93
  public void updateTextureSize(int texWidth, int texHeight) {
94
    mTexWidth = texWidth;
95
    mTexHeight = texHeight;
96
    computeOutputVertices();
97
  }
98
 
99
  public void updateViewSize(int viewWidth, int viewHeight) {
100
    mViewWidth = viewWidth;
101
    mViewHeight = viewHeight;
102
    computeOutputVertices();
103
  }
104
 
105
  public void renderTexture(int texId) {
106
    // Bind default FBO
107
    GLES20.glBindFramebuffer(GLES20.GL_FRAMEBUFFER, 0);
108
 
109
    // Use our shader program
110
    GLES20.glUseProgram(mProgram);
111
    GLToolbox.checkGlError("glUseProgram");
112
 
113
    // Set viewport
114
    GLES20.glViewport(0, 0, mViewWidth, mViewHeight);
115
    GLToolbox.checkGlError("glViewport");
116
 
117
    // Disable blending
118
    GLES20.glDisable(GLES20.GL_BLEND);
119
 
120
    // Set the vertex attributes
121
    GLES20.glVertexAttribPointer(mTexCoordHandle, 2, GLES20.GL_FLOAT, false,
122
        0, mTexVertices);
123
    GLES20.glEnableVertexAttribArray(mTexCoordHandle);
124
    GLES20.glVertexAttribPointer(mPosCoordHandle, 2, GLES20.GL_FLOAT, false,
125
        0, mPosVertices);
126
    GLES20.glEnableVertexAttribArray(mPosCoordHandle);
127
    GLToolbox.checkGlError("vertex attribute setup");
128
 
129
    // Set the input texture
130
    GLES20.glActiveTexture(GLES20.GL_TEXTURE0);
131
    GLToolbox.checkGlError("glActiveTexture");
132
    GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D, texId);
133
    GLToolbox.checkGlError("glBindTexture");
134
    GLES20.glUniform1i(mTexSamplerHandle, 0);
135
 
136
    // Draw
137
    GLES20.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
138
    GLES20.glClear(GLES20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
139
    GLES20.glDrawArrays(GLES20.GL_TRIANGLE_STRIP, 0, 4);
140
  }
141
 
142
  private void computeOutputVertices() {
143
    if (mPosVertices != null) {
144
      float imgAspectRatio = mTexWidth / (float)mTexHeight;
145
      float viewAspectRatio = mViewWidth / (float)mViewHeight;
146
      float relativeAspectRatio = viewAspectRatio / imgAspectRatio;
147
      float x0, y0, x1, y1;
148
      if (relativeAspectRatio > 1.0f) {
149
        x0 = -1.0f / relativeAspectRatio;
150
        y0 = -1.0f;
151
        x1 = 1.0f / relativeAspectRatio;
152
        y1 = 1.0f;
153
      } else {
154
        x0 = -1.0f;
155
        y0 = -relativeAspectRatio;
156
        x1 = 1.0f;
157
        y1 = relativeAspectRatio;
158