این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
MediaRecorder / res / layout /

sample_main.xml

1
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent"
5
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
6
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
7
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
8
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
9
  android:orientation="vertical"
10
  tools:context=".MainActivity">
11
 
12
  <TextureView
13
    android:layout_width="fill_parent"
14
    android:layout_height="wrap_content"
15
    android:id="@+id/surface_view" />
16
 
17
  <Button
18
      android:layout_width="fill_parent"
19