این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
MediaRouter / src / com.example.android.mediarouter / provider /

SampleMediaRouteProvider.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.mediarouter.provider;
18
 
19
import android.app.PendingIntent;
20
import android.content.Context;
21
import android.content.Intent;
22
import android.content.IntentFilter;
23
import android.content.IntentFilter.MalformedMimeTypeException;
24
import android.content.res.Resources;
25
import android.media.AudioManager;
26
import android.media.MediaRouter;
27
import android.net.Uri;
28
import android.os.Bundle;
29
import android.support.v7.media.MediaControlIntent;
30
import android.support.v7.media.MediaRouteDescriptor;
31
import android.support.v7.media.MediaRouteProvider;
32
import android.support.v7.media.MediaRouteProviderDescriptor;
33
import android.support.v7.media.MediaRouter.ControlRequestCallback;
34
import android.support.v7.media.MediaSessionStatus;
35
import android.util.Log;
36
 
37
import com.example.android.mediarouter.player.Player;
38
import com.example.android.mediarouter.player.PlaylistItem;
39
import com.example.android.mediarouter.R;
40
import com.example.android.mediarouter.player.SessionManager;
41
 
42
import java.util.ArrayList;
43
 
44
/**
45
 * Demonstrates how to create a custom media route provider.
46
 *
47
 * @see SampleMediaRouteProviderService
48
 */
49
public final class SampleMediaRouteProvider extends MediaRouteProvider {
50
  private static final String TAG = "SampleMediaRouteProvider";
51
 
52
  private static final String FIXED_VOLUME_ROUTE_ID = "fixed";
53
  private static final String VARIABLE_VOLUME_BASIC_ROUTE_ID = "variable_basic";
54
  private static final String VARIABLE_VOLUME_QUEUING_ROUTE_ID = "variable_queuing";
55
  private static final String VARIABLE_VOLUME_SESSION_ROUTE_ID = "variable_session";
56
  private static final int VOLUME_MAX = 10;
57
 
58
  /**
59
   * A custom media control intent category for special requests that are
60
   * supported by this provider's routes.
61
   */
62
  public static final String CATEGORY_SAMPLE_ROUTE =
63
      "com.example.android.mediarouteprovider.CATEGORY_SAMPLE_ROUTE";
64
 
65
  /**
66
   * A custom media control intent action for special requests that are
67
   * supported by this provider's routes.
68
   * <p>
69
   * This particular request is designed to return a bundle of not very
70
   * interesting statistics for demonstration purposes.
71
   * </p>
72
   *
73
   * @see #DATA_PLAYBACK_COUNT
74
   */
75
  public static final String ACTION_GET_STATISTICS =
76
      "com.example.android.mediarouteprovider.ACTION_GET_STATISTICS";
77
 
78
  /**
79
   * {@link #ACTION_GET_STATISTICS} result data: Number of times the
80
   * playback action was invoked.
81
   */
82
  public static final String DATA_PLAYBACK_COUNT =
83
      "com.example.android.mediarouteprovider.EXTRA_PLAYBACK_COUNT";
84
 
85
  private static final ArrayList<IntentFilter> CONTROL_FILTERS_BASIC;
86
  private static final ArrayList<IntentFilter> CONTROL_FILTERS_QUEUING;
87
  private static final ArrayList<IntentFilter> CONTROL_FILTERS_SESSION;
88
 
89
  static {
90
    IntentFilter f1 = new IntentFilter();
91
    f1.addCategory(CATEGORY_SAMPLE_ROUTE);
92
    f1.addAction(ACTION_GET_STATISTICS);
93
 
94
    IntentFilter f2 = new IntentFilter();
95
    f2.addCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK);
96
    f2.addAction(MediaControlIntent.ACTION_PLAY);
97
    f2.addDataScheme("http");
98
    f2.addDataScheme("https");
99
    f2.addDataScheme("rtsp");
100
    f2.addDataScheme("file");
101
    addDataTypeUnchecked(f2, "video/*");
102
 
103
    IntentFilter f3 = new IntentFilter();
104
    f3.addCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK);
105
    f3.addAction(MediaControlIntent.ACTION_SEEK);
106
    f3.addAction(MediaControlIntent.ACTION_GET_STATUS);
107
    f3.addAction(MediaControlIntent.ACTION_PAUSE);
108
    f3.addAction(MediaControlIntent.ACTION_RESUME);
109
    f3.addAction(MediaControlIntent.ACTION_STOP);
110
 
111
    IntentFilter f4 = new IntentFilter();
112
    f4.addCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK);
113
    f4.addAction(MediaControlIntent.ACTION_ENQUEUE);
114
    f4.addDataScheme("http");
115
    f4.addDataScheme("https");
116
    f4.addDataScheme("rtsp");
117
    f4.addDataScheme("file");
118
    addDataTypeUnchecked(f4, "video/*");
119
 
120
    IntentFilter f5 = new IntentFilter();
121
    f5.addCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK);
122
    f5.addAction(MediaControlIntent.ACTION_REMOVE);
123
 
124
    IntentFilter f6 = new IntentFilter();
125
    f6.addCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK);
126
    f6.addAction(MediaControlIntent.ACTION_START_SESSION);
127
    f6.addAction(MediaControlIntent.ACTION_GET_SESSION_STATUS);
128
    f6.addAction(MediaControlIntent.ACTION_END_SESSION);
129
 
130
    CONTROL_FILTERS_BASIC = new ArrayList<IntentFilter>();
131
    CONTROL_FILTERS_BASIC.add(f1);
132
    CONTROL_FILTERS_BASIC.add(f2);
133
    CONTROL_FILTERS_BASIC.add(f3);
134
 
135
    CONTROL_FILTERS_QUEUING =
136
        new ArrayList<IntentFilter>(CONTROL_FILTERS_BASIC);
137
    CONTROL_FILTERS_QUEUING.add(f4);
138
    CONTROL_FILTERS_QUEUING.add(f5);
139
 
140
    CONTROL_FILTERS_SESSION =
141
        new ArrayList<IntentFilter>(CONTROL_FILTERS_QUEUING);
142
    CONTROL_FILTERS_SESSION.add(f6);
143
  }
144
 
145
  private static void addDataTypeUnchecked(IntentFilter filter, String type) {
146
    try {
147
      filter.addDataType(type);
148
    } catch (MalformedMimeTypeException ex) {
149
      throw new RuntimeException(ex);
150
    }
151
  }
152
 
153
  private int mVolume = 5;
154
  private int mEnqueueCount;
155
 
156
  public SampleMediaRouteProvider(Context context) {
157
    super(context);
158
 
159
    publishRoutes();
160
  }
161
 
162
  @Override
163
  public RouteController onCreateRouteController(String routeId) {
164
    return new SampleRouteController(routeId);
165
  }
166
 
167
  private void publishRoutes() {
168
    Resources r = getContext().getResources();
169
 
170
    MediaRouteDescriptor routeDescriptor1 = new MediaRouteDescriptor.Builder(
171
        FIXED_VOLUME_ROUTE_ID,
172
        r.getString(R.string.fixed_volume_route_name))
173
        .setDescription(r.getString(R.string.sample_route_description))
174
        .addControlFilters(CONTROL_FILTERS_BASIC)
175
        .setPlaybackStream(AudioManager.STREAM_MUSIC)
176
        .setPlaybackType(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_TYPE_REMOTE)
177
        .setVolumeHandling(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_VOLUME_FIXED)
178
        .setVolume(VOLUME_MAX)
179
        .build();
180
 
181
    MediaRouteDescriptor routeDescriptor2 = new MediaRouteDescriptor.Builder(
182
        VARIABLE_VOLUME_BASIC_ROUTE_ID,
183
        r.getString(R.string.variable_volume_basic_route_name))
184
        .setDescription(r.getString(R.string.sample_route_description))
185
        .addControlFilters(CONTROL_FILTERS_BASIC)
186
        .setPlaybackStream(AudioManager.STREAM_MUSIC)
187
        .setPlaybackType(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_TYPE_REMOTE)
188
        .setVolumeHandling(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_VOLUME_VARIABLE)
189
        .setVolumeMax(VOLUME_MAX)
190
        .setVolume(mVolume)
191
        .build();
192
 
193
    MediaRouteDescriptor routeDescriptor3 = new MediaRouteDescriptor.Builder(
194
        VARIABLE_VOLUME_QUEUING_ROUTE_ID,
195
        r.getString(R.string.variable_volume_queuing_route_name))
196
        .setDescription(r.getString(R.string.sample_route_description))
197
        .addControlFilters(CONTROL_FILTERS_QUEUING)
198
        .setPlaybackStream(AudioManager.STREAM_MUSIC)
199
        .setPlaybackType(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_TYPE_REMOTE)
200
        .setVolumeHandling(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_VOLUME_VARIABLE)
201
        .setVolumeMax(VOLUME_MAX)
202
        .setVolume(mVolume)
203
        .build();
204
 
205
    MediaRouteDescriptor routeDescriptor4 = new MediaRouteDescriptor.Builder(
206
        VARIABLE_VOLUME_SESSION_ROUTE_ID,
207
        r.getString(R.string.variable_volume_session_route_name))
208
        .setDescription(r.getString(R.string.sample_route_description))
209
        .addControlFilters(CONTROL_FILTERS_SESSION)
210
        .setPlaybackStream(AudioManager.STREAM_MUSIC)
211
        .setPlaybackType(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_TYPE_REMOTE)
212
        .setVolumeHandling(MediaRouter.RouteInfo.PLAYBACK_VOLUME_VARIABLE)
213
        .setVolumeMax(VOLUME_MAX)
214
        .setVolume(mVolume)
215
        .build();
216
 
217
    MediaRouteProviderDescriptor providerDescriptor =
218
        new MediaRouteProviderDescriptor.Builder()
219
        .addRoute(routeDescriptor1)
220
        .addRoute(routeDescriptor2)
221
        .addRoute(routeDescriptor3)
222
        .addRoute(routeDescriptor4)
223
        .build();
224
    setDescriptor(providerDescriptor);
225
  }
226
 
227
  private final class SampleRouteController extends MediaRouteProvider.RouteController {
228
    private final String mRouteId;
229
    private final SessionManager mSessionManager = new SessionManager("mrp");
230
    private final Player mPlayer;
231
    private PendingIntent mSessionReceiver;
232
 
233
    public SampleRouteController(String routeId) {
234
      mRouteId = routeId;
235
      mPlayer = Player.create(getContext(), null);
236
      mSessionManager.setPlayer(mPlayer);
237
      mSessionManager.setCallback(new SessionManager.Callback() {
238
        @Override
239
        public void onStatusChanged() {
240
        }
241
 
242
        @Override
243
        public void onItemChanged(PlaylistItem item) {
244
          handleStatusChange(item);
245
        }
246
      });
247
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Controller created");
248
    }
249
 
250
    @Override
251
    public void onRelease() {
252
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Controller released");
253
      mPlayer.release();
254
    }
255
 
256
    @Override
257
    public void onSelect() {
258
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Selected");
259
      mPlayer.connect(null);
260
    }
261
 
262
    @Override
263
    public void onUnselect() {
264
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Unselected");
265
      mPlayer.release();
266
    }
267
 
268
    @Override
269
    public void onSetVolume(int volume) {
270
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Set volume to " + volume);
271
      if (!mRouteId.equals(FIXED_VOLUME_ROUTE_ID)) {
272
        setVolumeInternal(volume);
273
      }
274
    }
275
 
276
    @Override
277
    public void onUpdateVolume(int delta) {
278
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Update volume by " + delta);
279
      if (!mRouteId.equals(FIXED_VOLUME_ROUTE_ID)) {
280
        setVolumeInternal(mVolume + delta);
281
      }
282
    }
283
 
284
    @Override
285
    public boolean onControlRequest(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
286
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Received control request " + intent);
287
      String action = intent.getAction();
288
      if (intent.hasCategory(MediaControlIntent.CATEGORY_REMOTE_PLAYBACK)) {
289
        boolean success = false;
290
        if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_PLAY)) {
291
          success = handlePlay(intent, callback);
292
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_ENQUEUE)) {
293
          success = handleEnqueue(intent, callback);
294
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_REMOVE)) {
295
          success = handleRemove(intent, callback);
296
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_SEEK)) {
297
          success = handleSeek(intent, callback);
298
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_GET_STATUS)) {
299
          success = handleGetStatus(intent, callback);
300
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_PAUSE)) {
301
          success = handlePause(intent, callback);
302
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_RESUME)) {
303
          success = handleResume(intent, callback);
304
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_STOP)) {
305
          success = handleStop(intent, callback);
306
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_START_SESSION)) {
307
          success = handleStartSession(intent, callback);
308
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_GET_SESSION_STATUS)) {
309
          success = handleGetSessionStatus(intent, callback);
310
        } else if (action.equals(MediaControlIntent.ACTION_END_SESSION)) {
311
          success = handleEndSession(intent, callback);
312
        }
313
        Log.d(TAG, mSessionManager.toString());
314
        return success;
315
      }
316
 
317
      if (action.equals(ACTION_GET_STATISTICS)
318
          && intent.hasCategory(CATEGORY_SAMPLE_ROUTE)) {
319
        Bundle data = new Bundle();
320
        data.putInt(DATA_PLAYBACK_COUNT, mEnqueueCount);
321
        if (callback != null) {
322
          callback.onResult(data);
323
        }
324
        return true;
325
      }
326
      return false;
327
    }
328
 
329
    private void setVolumeInternal(int volume) {
330
      if (volume >= 0 && volume <= VOLUME_MAX) {
331
        mVolume = volume;
332
        Log.d(TAG, mRouteId + ": New volume is " + mVolume);
333
        AudioManager audioManager =
334
            (AudioManager)getContext().getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
335
        audioManager.setStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC, volume, 0);
336
        publishRoutes();
337
      }
338
    }
339
 
340
    private boolean handlePlay(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
341
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
342
      if (sid != null && !sid.equals(mSessionManager.getSessionId())) {
343
        Log.d(TAG, "handlePlay fails because of bad sid="+sid);
344
        return false;
345
      }
346
      if (mSessionManager.hasSession()) {
347
        mSessionManager.stop();
348
      }
349
      return handleEnqueue(intent, callback);
350
    }
351
 
352
    private boolean handleEnqueue(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
353
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
354
      if (sid != null && !sid.equals(mSessionManager.getSessionId())) {
355
        Log.d(TAG, "handleEnqueue fails because of bad sid="+sid);
356
        return false;
357
      }
358
 
359
      Uri uri = intent.getData();
360
      if (uri == null) {
361
        Log.d(TAG, "handleEnqueue fails because of bad uri="+uri);
362
        return false;
363
      }
364
 
365
      boolean enqueue = intent.getAction().equals(MediaControlIntent.ACTION_ENQUEUE);
366
      String mime = intent.getType();
367
      long pos = intent.getLongExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_CONTENT_POSITION, 0);
368
      Bundle metadata = intent.getBundleExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_METADATA);
369
      Bundle headers = intent.getBundleExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_HTTP_HEADERS);
370
      PendingIntent receiver = (PendingIntent)intent.getParcelableExtra(
371
          MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS_UPDATE_RECEIVER);
372
 
373
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Received " + (enqueue?"enqueue":"play") + " request"
374
          + ", uri=" + uri
375
          + ", mime=" + mime
376
          + ", sid=" + sid
377
          + ", pos=" + pos
378
          + ", metadata=" + metadata
379
          + ", headers=" + headers
380
          + ", receiver=" + receiver);
381
      PlaylistItem item = mSessionManager.add(uri, mime, receiver);
382
      if (callback != null) {
383
        if (item != null) {
384
          Bundle result = new Bundle();
385
          result.putString(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID, item.getSessionId());
386
          result.putString(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_ID, item.getItemId());
387
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS,
388
              item.getStatus().asBundle());
389
          callback.onResult(result);
390
        } else {
391
          callback.onError("Failed to open " + uri.toString(), null);
392
        }
393
      }
394
      mEnqueueCount +=1;
395
      return true;
396
    }
397
 
398
    private boolean handleRemove(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
399
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
400
      if (sid == null || !sid.equals(mSessionManager.getSessionId())) {
401
        return false;
402
      }
403
 
404
      String iid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_ID);
405
      PlaylistItem item = mSessionManager.remove(iid);
406
      if (callback != null) {
407
        if (item != null) {
408
          Bundle result = new Bundle();
409
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS,
410
              item.getStatus().asBundle());
411
          callback.onResult(result);
412
        } else {
413
          callback.onError("Failed to remove" +
414
              ", sid=" + sid + ", iid=" + iid, null);
415
        }
416
      }
417
      return (item != null);
418
    }
419
 
420
    private boolean handleSeek(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
421
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
422
      if (sid == null || !sid.equals(mSessionManager.getSessionId())) {
423
        return false;
424
      }
425
 
426
      String iid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_ID);
427
      long pos = intent.getLongExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_CONTENT_POSITION, 0);
428
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Received seek request, pos=" + pos);
429
      PlaylistItem item = mSessionManager.seek(iid, pos);
430
      if (callback != null) {
431
        if (item != null) {
432
          Bundle result = new Bundle();
433
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS,
434
              item.getStatus().asBundle());
435
          callback.onResult(result);
436
        } else {
437
          callback.onError("Failed to seek" +
438
              ", sid=" + sid + ", iid=" + iid + ", pos=" + pos, null);
439
        }
440
      }
441
      return (item != null);
442
    }
443
 
444
    private boolean handleGetStatus(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
445
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
446
      String iid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_ID);
447
      Log.d(TAG, mRouteId + ": Received getStatus request, sid=" + sid + ", iid=" + iid);
448
      PlaylistItem item = mSessionManager.getStatus(iid);
449
      if (callback != null) {
450
        if (item != null) {
451
          Bundle result = new Bundle();
452
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS,
453
              item.getStatus().asBundle());
454
          callback.onResult(result);
455
        } else {
456
          callback.onError("Failed to get status" +
457
              ", sid=" + sid + ", iid=" + iid, null);
458
        }
459
      }
460
      return (item != null);
461
    }
462
 
463
    private boolean handlePause(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
464
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
465
      boolean success = (sid != null) && sid.equals(mSessionManager.getSessionId());
466
      mSessionManager.pause();
467
      if (callback != null) {
468
        if (success) {
469
          callback.onResult(new Bundle());
470
          handleSessionStatusChange(sid);
471
        } else {
472
          callback.onError("Failed to pause, sid=" + sid, null);
473
        }
474
      }
475
      return success;
476
    }
477
 
478
    private boolean handleResume(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
479
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
480
      boolean success = (sid != null) && sid.equals(mSessionManager.getSessionId());
481
      mSessionManager.resume();
482
      if (callback != null) {
483
        if (success) {
484
          callback.onResult(new Bundle());
485
          handleSessionStatusChange(sid);
486
        } else {
487
          callback.onError("Failed to resume, sid=" + sid, null);
488
        }
489
      }
490
      return success;
491
    }
492
 
493
    private boolean handleStop(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
494
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
495
      boolean success = (sid != null) && sid.equals(mSessionManager.getSessionId());
496
      mSessionManager.stop();
497
      if (callback != null) {
498
        if (success) {
499
          callback.onResult(new Bundle());
500
          handleSessionStatusChange(sid);
501
        } else {
502
          callback.onError("Failed to stop, sid=" + sid, null);
503
        }
504
      }
505
      return success;
506
    }
507
 
508
    private boolean handleStartSession(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
509
      String sid = mSessionManager.startSession();
510
      Log.d(TAG, "StartSession returns sessionId "+sid);
511
      if (callback != null) {
512
        if (sid != null) {
513
          Bundle result = new Bundle();
514
          result.putString(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID, sid);
515
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_STATUS,
516
              mSessionManager.getSessionStatus(sid).asBundle());
517
          callback.onResult(result);
518
          mSessionReceiver = (PendingIntent)intent.getParcelableExtra(
519
              MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_STATUS_UPDATE_RECEIVER);
520
          handleSessionStatusChange(sid);
521
        } else {
522
          callback.onError("Failed to start session.", null);
523
        }
524
      }
525
      return (sid != null);
526
    }
527
 
528
    private boolean handleGetSessionStatus(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
529
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
530
 
531
      MediaSessionStatus sessionStatus = mSessionManager.getSessionStatus(sid);
532
      if (callback != null) {
533
        if (sessionStatus != null) {
534
          Bundle result = new Bundle();
535
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_STATUS,
536
              mSessionManager.getSessionStatus(sid).asBundle());
537
          callback.onResult(result);
538
        } else {
539
          callback.onError("Failed to get session status, sid=" + sid, null);
540
        }
541
      }
542
      return (sessionStatus != null);
543
    }
544
 
545
    private boolean handleEndSession(Intent intent, ControlRequestCallback callback) {
546
      String sid = intent.getStringExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID);
547
      boolean success = (sid != null) && sid.equals(mSessionManager.getSessionId())
548
          && mSessionManager.endSession();
549
      if (callback != null) {
550
        if (success) {
551
          Bundle result = new Bundle();
552
          MediaSessionStatus sessionStatus = new MediaSessionStatus.Builder(
553
              MediaSessionStatus.SESSION_STATE_ENDED).build();
554
          result.putBundle(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_STATUS, sessionStatus.asBundle());
555
          callback.onResult(result);
556
          handleSessionStatusChange(sid);
557
          mSessionReceiver = null;
558
        } else {
559
          callback.onError("Failed to end session, sid=" + sid, null);
560
        }
561
      }
562
      return success;
563
    }
564
 
565
    private void handleStatusChange(PlaylistItem item) {
566
      if (item == null) {
567
        item = mSessionManager.getCurrentItem();
568
      }
569
      if (item != null) {
570
        PendingIntent receiver = item.getUpdateReceiver();
571
        if (receiver != null) {
572
          Intent intent = new Intent();
573
          intent.putExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID, item.getSessionId());
574
          intent.putExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_ID, item.getItemId());
575
          intent.putExtra(MediaControlIntent.EXTRA_ITEM_STATUS,
576
              item.getStatus().asBundle());
577
          try {
578
            receiver.send(getContext(), 0, intent);
579
            Log.d(TAG, mRouteId + ": Sending status update from provider");
580
          } catch (PendingIntent.CanceledException e) {
581
            Log.d(TAG, mRouteId + ": Failed to send status update!");
582
          }
583
        }
584
      }
585
    }
586
 
587
    private void handleSessionStatusChange(String sid) {
588
      if (mSessionReceiver != null) {
589
        Intent intent = new Intent();
590
        intent.putExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_ID, sid);
591
        intent.putExtra(MediaControlIntent.EXTRA_SESSION_STATUS,
592
            mSessionManager.getSessionStatus(sid).asBundle());
593
        try {
594
          mSessionReceiver.send(getContext(), 0, intent);
595
          Log.d(TAG, mRouteId + ": Sending session status update from provider");
596
        } catc