این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
RenderScriptIntrinsic / res / layout /

main_layout.xml

1
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent"
5
  android:background="#0099cc"
6
  tools:context=".MainActivity">
7
 
8
  <ImageView
9
    android:id="@+id/imageView"
10
    android:layout_width="match_parent"
11
    android:layout_height="match_parent"
12
    android:scaleType="centerCrop"
13
    android:src="@drawable/data" />
14
 
15
  <RadioGroup
16
    android:id="@+id/radioGroup1"
17
    android:layout_width="wrap_content"
18
    android:layout_height="wrap_content"
19
    android:layout_centerHorizontal="true"
20
    android:orientation="horizontal"
21
    android:layout_above="@+id/seekBar1"
22
    android:layout_marginBottom="8dp">
23
 
24
    <com.example.android.renderscriptintrinsic.ThumbnailRadioButton
25
      android:id="@+id/radio0"
26
      android:layout_width="wrap_content"
27
      android:layout_height="wrap_content"
28
      android:checked="true"
29
      android:text="Blur" />
30
 
31
    <com.example.android.renderscriptintrinsic.ThumbnailRadioButton
32
      android:id="@+id/radio1"
33
      android:layout_width="wrap_content"
34
      android:layout_height="wrap_content"
35
      android:text="Emboss" />
36
 
37
    <com.example.android.renderscriptintrinsic.ThumbnailRadioButton
38
      android:id="@+id/radio2"
39
      android:layout_width="wrap_content"
40
      android:layout_height="wrap_content"
41
      android:text="Hue" />
42
  </RadioGroup>
43
 
44
  <SeekBar
45
    android:id="@+id/seekBar1"