این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
SlidingTabsBasic / res / layout /

pager_item.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
   android:layout_width="match_parent"
5
   android:layout_height="match_parent"
6
   android:orientation="vertical"
7
   android:gravity="center">
8
 
9
  <TextView
10
     android:id="@+id/item_subtitle"
11
     android:layout_width="wrap_content"
12
     android:layout_height="wrap_content"
13
     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
14
     android:text="Page:"/>
15
 
16
  <TextView