این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
SlidingTabsColors / res / layout /

fragment_sample.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3
       android:layout_width="match_parent"
4
       android:layout_height="match_parent"
5
       android:orientation="vertical">
6
 
7
  <com.example.android.common.view.SlidingTabLayout
8
     android:id="@+id/sliding_tabs"
9
     android:layout_width="match_parent"
10
     android:layout_height="wrap_content" />
11
 
12
  <android.support.v4.view.ViewPager
13
     android:id="@+id/viewpager"
<