این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
SlidingTabsColors / res / layout /

pager_item.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
 
3
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
       android:layout_width="match_parent"
5
       android:layout_height="match_parent"
6
       android:orientation="vertical"
7
       android:gravity="center">
8
 
9
  <TextView
10
     android:id="@+id/item_title"
11
     android:layout_width="wrap_content"
12
     android:layout_height="wrap_content"
13
     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
14
 
15
  <TextView
16
     android:id="@+id/item_indicator_color"
17
     android:layout_width="wrap_content"
18
     android:layout_height="wrap_content"
19
     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
20
 
21
  <TextView
22