این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
Timer / Wearable / res / layout /

timer_list_item.xml

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<com.example.android.wearable.timer.WearableListItemLayout
3
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
  android:gravity="center_vertical"
5
  android:layout_width="match_parent"
6
  android:layout_height="80dp">
7
  <ImageView
8
    android:id="@+id/circle"
9
    android:layout_height="20dp"
10
    android:layout_margin="16dp"
11
    android:layout_width="20dp"
12
    android:src="@drawable/wl_circle"/>
13
  <TextView
14
    android:id="@+id/time_text"
15
    android:gravity="center_vertical|left"
16
    android:layout_width="wrap_content"
17
    android:layout_marginRight="16dp"
18
    android:layou