این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.
WatchFace / Wearable / src / com.example.android.wearable.watchface /

DigitalWatchFaceService.java

1
/*
2
 * Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
3
 *
4
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
 * you may not use this file except in compliance with the License.
6
 * You may obtain a copy of the License at
7
 *
8
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
 *
10
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
 * See the License for the specific language governing permissions and
14
 * limitations under the License.
15
 */
16
 
17
package com.example.android.wearable.watchface;
18
 
19
import android.content.BroadcastReceiver;
20
import android.content.Context;
21
import android.content.Intent;
22
import android.content.IntentFilter;
23
import android.content.res.Resources;
24
import android.graphics.Canvas;
25
import android.graphics.Paint;
26
import android.graphics.Rect;
27
import android.graphics.Typeface;
28
import android.os.Bundle;
29
import android.os.Handler;
30
import android.os.Message;
31
import android.support.wearable.watchface.CanvasWatchFaceService;
32
import android.support.wearable.watchface.WatchFaceService;
33
import android.support.wearable.watchface.WatchFaceStyle;
34
import android.text.format.Time;
35
import android.util.Log;
36
import android.view.SurfaceHolder;
37
import android.view.WindowInsets;
38
 
39
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
40
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient;
41
import com.google.android.gms.wearable.DataApi;
42
import com.google.android.gms.wearable.DataEvent;
43
import com.google.android.gms.wearable.DataEventBuffer;
44
import com.google.android.gms.wearable.DataItem;
45
import com.google.android.gms.wearable.DataMap;
46
import com.google.android.gms.wearable.DataMapItem;
47
import com.google.android.gms.wearable.Wearable;
48
 
49
import java.util.TimeZone;
50
import java.util.concurrent.TimeUnit;
51
 
52
/**
53
 * Sample digital watch face with blinking colons and seconds. In ambient mode, the seconds are
54
 * replaced with an AM/PM indicator and the colons don't blink. On devices with low-bit ambient
55
 * mode, the text is drawn without anti-aliasing in ambient mode. On devices which require burn-in
56
 * protection, the hours are drawn in normal rather than bold. The time is drawn with less contrast
57
 * and without seconds in mute mode.
58
 */
59
public class DigitalWatchFaceService extends CanvasWatchFaceService {
60
  private static final String TAG = "DigitalWatchFaceService";
61
 
62
  private static final Typeface BOLD_TYPEFACE =
63
      Typeface.create(Typeface.SANS_SERIF, Typeface.BOLD);
64
  private static final Typeface NORMAL_TYPEFACE =
65
      Typeface.create(Typeface.SANS_SERIF, Typeface.NORMAL);
66
 
67
  /**
68
   * Update rate in milliseconds for normal (not ambient and not mute) mode. We update twice
69
   * a second to blink the colons.
70
   */
71
  private static final long NORMAL_UPDATE_RATE_MS = 500;
72
 
73
  /**
74
   * Update rate in milliseconds for mute mode. We update every minute, like in ambient mode.
75
   */
76
  private static final long MUTE_UPDATE_RATE_MS = TimeUnit.MINUTES.toMillis(1);
77
 
78
  @Override
79
  public Engine onCreateEngine() {
80
    return new Engine();
81
  }
82
 
83
  private class Engine extends CanvasWatchFaceService.Engine implements DataApi.DataListener,
84
      GoogleApiClient.ConnectionCallbacks, GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener {
85
    static final String COLON_STRING = ":";
86
 
87
    /** Alpha value for drawing time when in mute mode. */
88
    static final int MUTE_ALPHA = 100;
89
 
90
    /** Alpha value for drawing time when not in mute mode. */
91
    static final int NORMAL_ALPHA = 255;
92
 
93
    static final int MSG_UPDATE_TIME = 0;
94
 
95
    /** How often {@link #mUpdateTimeHandler} ticks in milliseconds. */
96
    long mInteractiveUpdateRateMs = NORMAL_UPDATE_RATE_MS;
97
 
98
    /** Handler to update the time periodically in interactive mode. */
99
    final Handler mUpdateTimeHandler = new Handler() {
100
      @Override
101
      public void handleMessage(Message message) {
102
        switch (message.what) {
103
          case MSG_UPDATE_TIME:
104
            if (Log.isLoggable(TAG, Log.VERBOSE)) {
105
              Log.v(TAG, "updating time");
106
            }
107
            invalidate();
108
            if (shouldTimerBeRunning()) {
109
              long timeMs = System.currentTimeMillis();
110
              long delayMs =
111
                  mInteractiveUpdateRateMs - (timeMs % mInteractiveUpdateRateMs);
112
              mUpdateTimeHandler.sendEmptyMessageDelayed(MSG_UPDATE_TIME, delayMs);
113
            }
114
            break;
115
        }
116
      }
117
    };
118
 
119
    GoogleApiClient mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(DigitalWatchFaceService.this)
120
        .addConnectionCallbacks(this)
121
        .addOnConnectionFailedListener(this)
122
        .addApi(Wearable.API)
123
        .build();
124
 
125
    final BroadcastReceiver mTimeZoneReceiver = new BroadcastReceiver() {
126
      @Override
127
      public void onReceive(Context context, Intent intent) {
128
        mTime.clear(intent.getStringExtra("time-zone"));
129
        mTime.setToNow();
130
      }
131
    };
132
    boolean mRegisteredTimeZoneReceiver = false;
133
 
134
    Paint mBackgroundPaint;
135
    Paint mHourPaint;
136
    Paint mMinutePaint;
137
    Paint mSecondPaint;
138
    Paint mAmPmPaint;
139
    Paint mColonPaint;
140
    float mColonWidth;
141
    boolean mMute;
142
    Time mTime;
143
    boolean mShouldDrawColons;
144
    float mXOffset;
145
    float mYOffset;
146
    String mAmString;
147
    String mPmString;
148
    int mInteractiveBackgroundColor =
149
        DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_BACKGROUND;
150
    int mInteractiveHourDigitsColor =
151
        DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_HOUR_DIGITS;
152
    int mInteractiveMinuteDigitsColor =
153
        DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_MINUTE_DIGITS;
154
    int mInteractiveSecondDigitsColor =
155
        DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_SECOND_DIGITS;
156
 
157
    /**
158
     * Whether the display supports fewer bits for each color in ambient mode. When true, we
159
     * disable anti-aliasing in ambient mode.
160
     */
161
    boolean mLowBitAmbient;
162
 
163
    @Override
164
    public void onCreate(SurfaceHolder holder) {
165
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
166
        Log.d(TAG, "onCreate");
167
      }
168
      super.onCreate(holder);
169
 
170
      setWatchFaceStyle(new WatchFaceStyle.Builder(DigitalWatchFaceService.this)
171
          .setCardPeekMode(WatchFaceStyle.PEEK_MODE_VARIABLE)
172
          .setBackgroundVisibility(WatchFaceStyle.BACKGROUND_VISIBILITY_INTERRUPTIVE)
173
          .setShowSystemUiTime(false)
174
          .build());
175
      Resources resources = DigitalWatchFaceService.this.getResources();
176
      mYOffset = resources.getDimension(R.dimen.digital_y_offset);
177
      mAmString = resources.getString(R.string.digital_am);
178
      mPmString = resources.getString(R.string.digital_pm);
179
 
180
      mBackgroundPaint = new Paint();
181
      mBackgroundPaint.setColor(mInteractiveBackgroundColor);
182
      mHourPaint = createTextPaint(mInteractiveHourDigitsColor, BOLD_TYPEFACE);
183
      mMinutePaint = createTextPaint(mInteractiveMinuteDigitsColor);
184
      mSecondPaint = createTextPaint(mInteractiveSecondDigitsColor);
185
      mAmPmPaint = createTextPaint(resources.getColor(R.color.digital_am_pm));
186
      mColonPaint = createTextPaint(resources.getColor(R.color.digital_colons));
187
 
188
      mTime = new Time();
189
    }
190
 
191
    @Override
192
    public void onDestroy() {
193
      mUpdateTimeHandler.removeMessages(MSG_UPDATE_TIME);
194
      super.onDestroy();
195
    }
196
 
197
    private Paint createTextPaint(int defaultInteractiveColor) {
198
      return createTextPaint(defaultInteractiveColor, NORMAL_TYPEFACE);
199
    }
200
 
201
    private Paint createTextPaint(int defaultInteractiveColor, Typeface typeface) {
202
      Paint paint = new Paint();
203
      paint.setColor(defaultInteractiveColor);
204
      paint.setTypeface(typeface);
205
      paint.setAntiAlias(true);
206
      return paint;
207
    }
208
 
209
    @Override
210
    public void onVisibilityChanged(boolean visible) {
211
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
212
        Log.d(TAG, "onVisibilityChanged: " + visible);
213
      }
214
      super.onVisibilityChanged(visible);
215
 
216
      if (visible) {
217
        mGoogleApiClient.connect();
218
 
219
        registerReceiver();
220
 
221
        // Update time zone in case it changed while we weren't visible.
222
        mTime.clear(TimeZone.getDefault().getID());
223
        mTime.setToNow();
224
      } else {
225
        unregisterReceiver();
226
 
227
        if (mGoogleApiClient != null && mGoogleApiClient.isConnected()) {
228
          Wearable.DataApi.removeListener(mGoogleApiClient, this);
229
          mGoogleApiClient.disconnect();
230
        }
231
      }
232
 
233
      // Whether the timer should be running depends on whether we're visible (as well as
234
      // whether we're in ambient mode), so we may need to start or stop the timer.
235
      updateTimer();
236
    }
237
 
238
    private void registerReceiver() {
239
      if (mRegisteredTimeZoneReceiver) {
240
        return;
241
      }
242
      mRegisteredTimeZoneReceiver = true;
243
      IntentFilter filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_TIMEZONE_CHANGED);
244
      DigitalWatchFaceService.this.registerReceiver(mTimeZoneReceiver, filter);
245
    }
246
 
247
    private void unregisterReceiver() {
248
      if (!mRegisteredTimeZoneReceiver) {
249
        return;
250
      }
251
      mRegisteredTimeZoneReceiver = false;
252
      DigitalWatchFaceService.this.unregisterReceiver(mTimeZoneReceiver);
253
    }
254
 
255
    @Override
256
    public void onApplyWindowInsets(WindowInsets insets) {
257
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
258
        Log.d(TAG, "onApplyWindowInsets: " + (insets.isRound() ? "round" : "square"));
259
      }
260
      super.onApplyWindowInsets(insets);
261
 
262
      // Load resources that have alternate values for round watches.
263
      Resources resources = DigitalWatchFaceService.this.getResources();
264
      boolean isRound = insets.isRound();
265
      mXOffset = resources.getDimension(isRound
266
          ? R.dimen.digital_x_offset_round : R.dimen.digital_x_offset);
267
      float textSize = resources.getDimension(isRound
268
          ? R.dimen.digital_text_size_round : R.dimen.digital_text_size);
269
      float amPmSize = resources.getDimension(isRound
270
          ? R.dimen.digital_am_pm_size_round : R.dimen.digital_am_pm_size);
271
 
272
      mHourPaint.setTextSize(textSize);
273
      mMinutePaint.setTextSize(textSize);
274
      mSecondPaint.setTextSize(textSize);
275
      mAmPmPaint.setTextSize(amPmSize);
276
      mColonPaint.setTextSize(textSize);
277
 
278
      mColonWidth = mColonPaint.measureText(COLON_STRING);
279
    }
280
 
281
    @Override
282
    public void onPropertiesChanged(Bundle properties) {
283
      super.onPropertiesChanged(properties);
284
 
285
      boolean burnInProtection = properties.getBoolean(PROPERTY_BURN_IN_PROTECTION, false);
286
      mHourPaint.setTypeface(burnInProtection ? NORMAL_TYPEFACE : BOLD_TYPEFACE);
287
 
288
      mLowBitAmbient = properties.getBoolean(PROPERTY_LOW_BIT_AMBIENT, false);
289
 
290
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
291
        Log.d(TAG, "onPropertiesChanged: burn-in protection = " + burnInProtection
292
            + ", low-bit ambient = " + mLowBitAmbient);
293
      }
294
    }
295
 
296
    @Override
297
    public void onTimeTick() {
298
      super.onTimeTick();
299
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
300
        Log.d(TAG, "onTimeTick: ambient = " + isInAmbientMode());
301
      }
302
      invalidate();
303
    }
304
 
305
    @Override
306
    public void onAmbientModeChanged(boolean inAmbientMode) {
307
      super.onAmbientModeChanged(inAmbientMode);
308
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
309
        Log.d(TAG, "onAmbientModeChanged: " + inAmbientMode);
310
      }
311
      adjustPaintColorToCurrentMode(mBackgroundPaint, mInteractiveBackgroundColor,
312
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_BACKGROUND);
313
      adjustPaintColorToCurrentMode(mHourPaint, mInteractiveHourDigitsColor,
314
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_HOUR_DIGITS);
315
      adjustPaintColorToCurrentMode(mMinutePaint, mInteractiveMinuteDigitsColor,
316
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_MINUTE_DIGITS);
317
      // Actually, the seconds are not rendered in the ambient mode, so we could pass just any
318
      // value as ambientColor here.
319
      adjustPaintColorToCurrentMode(mSecondPaint, mInteractiveSecondDigitsColor,
320
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_SECOND_DIGITS);
321
 
322
      if (mLowBitAmbient) {
323
        boolean antiAlias = !inAmbientMode;
324
        mHourPaint.setAntiAlias(antiAlias);
325
        mMinutePaint.setAntiAlias(antiAlias);
326
        mSecondPaint.setAntiAlias(antiAlias);
327
        mAmPmPaint.setAntiAlias(antiAlias);
328
        mColonPaint.setAntiAlias(antiAlias);
329
      }
330
      invalidate();
331
 
332
      // Whether the timer should be running depends on whether we're in ambient mode (as well
333
      // as whether we're visible), so we may need to start or stop the timer.
334
      updateTimer();
335
    }
336
 
337
    private void adjustPaintColorToCurrentMode(Paint paint, int interactiveColor,
338
        int ambientColor) {
339
      paint.setColor(isInAmbientMode() ? ambientColor : interactiveColor);
340
    }
341
 
342
    @Override
343
    public void onInterruptionFilterChanged(int interruptionFilter) {
344
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
345
        Log.d(TAG, "onInterruptionFilterChanged: " + interruptionFilter);
346
      }
347
      super.onInterruptionFilterChanged(interruptionFilter);
348
 
349
      boolean inMuteMode = interruptionFilter == WatchFaceService.INTERRUPTION_FILTER_NONE;
350
      // We only need to update once a minute in mute mode.
351
      setInteractiveUpdateRateMs(inMuteMode ? MUTE_UPDATE_RATE_MS : NORMAL_UPDATE_RATE_MS);
352
 
353
      if (mMute != inMuteMode) {
354
        mMute = inMuteMode;
355
        int alpha = inMuteMode ? MUTE_ALPHA : NORMAL_ALPHA;
356
        mHourPaint.setAlpha(alpha);
357
        mMinutePaint.setAlpha(alpha);
358
        mColonPaint.setAlpha(alpha);
359
        mAmPmPaint.setAlpha(alpha);
360
        invalidate();
361
      }
362
    }
363
 
364
    public void setInteractiveUpdateRateMs(long updateRateMs) {
365
      if (updateRateMs == mInteractiveUpdateRateMs) {
366
        return;
367
      }
368
      mInteractiveUpdateRateMs = updateRateMs;
369
 
370
      // Stop and restart the timer so the new update rate takes effect immediately.
371
      if (shouldTimerBeRunning()) {
372
        updateTimer();
373
      }
374
    }
375
 
376
    private void updatePaintIfInteractive(Paint paint, int interactiveColor) {
377
      if (!isInAmbientMode() && paint != null) {
378
        paint.setColor(interactiveColor);
379
      }
380
    }
381
 
382
    private void setInteractiveBackgroundColor(int color) {
383
      mInteractiveBackgroundColor = color;
384
      updatePaintIfInteractive(mBackgroundPaint, color);
385
    }
386
 
387
    private void setInteractiveHourDigitsColor(int color) {
388
      mInteractiveHourDigitsColor = color;
389
      updatePaintIfInteractive(mHourPaint, color);
390
    }
391
 
392
    private void setInteractiveMinuteDigitsColor(int color) {
393
      mInteractiveMinuteDigitsColor = color;
394
      updatePaintIfInteractive(mMinutePaint, color);
395
    }
396
 
397
    private void setInteractiveSecondDigitsColor(int color) {
398
      mInteractiveSecondDigitsColor = color;
399
      updatePaintIfInteractive(mSecondPaint, color);
400
    }
401
 
402
    private String formatTwoDigitNumber(int hour) {
403
      return String.format("%02d", hour);
404
    }
405
 
406
    private int convertTo12Hour(int hour) {
407
      int result = hour % 12;
408
      return (result == 0) ? 12 : result;
409
    }
410
 
411
    private String getAmPmString(int hour) {
412
      return (hour < 12) ? mAmString : mPmString;
413
    }
414
 
415
    @Override
416
    public void onDraw(Canvas canvas, Rect bounds) {
417
      mTime.setToNow();
418
 
419
      // Show colons for the first half of each second so the colons blink on when the time
420
      // updates.
421
      mShouldDrawColons = (System.currentTimeMillis() % 1000) < 500;
422
 
423
      // Draw the background.
424
      canvas.drawRect(0, 0, bounds.width(), bounds.height(), mBackgroundPaint);
425
 
426
      // Draw the hours.
427
      float x = mXOffset;
428
      String hourString = String.valueOf(convertTo12Hour(mTime.hour));
429
      canvas.drawText(hourString, x, mYOffset, mHourPaint);
430
      x += mHourPaint.measureText(hourString);
431
 
432
      // In ambient and mute modes, always draw the first colon. Otherwise, draw the
433
      // first colon for the first half of each second.
434
      if (isInAmbientMode() || mMute || mShouldDrawColons) {
435
        canvas.drawText(COLON_STRING, x, mYOffset, mColonPaint);
436
      }
437
      x += mColonWidth;
438
 
439
      // Draw the minutes.
440
      String minuteString = formatTwoDigitNumber(mTime.minute);
441
      canvas.drawText(minuteString, x, mYOffset, mMinutePaint);
442
      x += mMinutePaint.measureText(minuteString);
443
 
444
      // In ambient and mute modes, draw AM/PM. Otherwise, draw a second blinking
445
      // colon followed by the seconds.
446
      if (isInAmbientMode() || mMute) {
447
        x += mColonWidth;
448
        canvas.drawText(getAmPmString(mTime.hour), x, mYOffset, mAmPmPaint);
449
      } else {
450
        if (mShouldDrawColons) {
451
          canvas.drawText(COLON_STRING, x, mYOffset, mColonPaint);
452
        }
453
        x += mColonWidth;
454
        canvas.drawText(formatTwoDigitNumber(mTime.second), x, mYOffset,
455
            mSecondPaint);
456
      }
457
    }
458
 
459
    /**
460
     * Starts the {@link #mUpdateTimeHandler} timer if it should be running and isn't currently
461
     * or stops it if it shouldn't be running but currently is.
462
     */
463
    private void updateTimer() {
464
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
465
        Log.d(TAG, "updateTimer");
466
      }
467
      mUpdateTimeHandler.removeMessages(MSG_UPDATE_TIME);
468
      if (shouldTimerBeRunning()) {
469
        mUpdateTimeHandler.sendEmptyMessage(MSG_UPDATE_TIME);
470
      }
471
    }
472
 
473
    /**
474
     * Returns whether the {@link #mUpdateTimeHandler} timer should be running. The timer should
475
     * only run when we're visible and in interactive mode.
476
     */
477
    private boolean shouldTimerBeRunning() {
478
      return isVisible() && !isInAmbientMode();
479
    }
480
 
481
    private void updateConfigDataItemAndUiOnStartup() {
482
      DigitalWatchFaceUtil.fetchConfigDataMap(mGoogleApiClient,
483
          new DigitalWatchFaceUtil.FetchConfigDataMapCallback() {
484
            @Override
485
            public void onConfigDataMapFetched(DataMap startupConfig) {
486
              // If the DataItem hasn't been created yet or some keys are missing,
487
              // use the default values.
488
              setDefaultValuesForMissingConfigKeys(startupConfig);
489
              DigitalWatchFaceUtil.putConfigDataItem(mGoogleApiClient, startupConfig);
490
 
491
              updateUiForConfigDataMap(startupConfig);
492
            }
493
          }
494
      );
495
    }
496
 
497
    private void setDefaultValuesForMissingConfigKeys(DataMap config) {
498
      addIntKeyIfMissing(config, DigitalWatchFaceUtil.KEY_BACKGROUND_COLOR,
499
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_BACKGROUND);
500
      addIntKeyIfMissing(config, DigitalWatchFaceUtil.KEY_HOURS_COLOR,
501
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_HOUR_DIGITS);
502
      addIntKeyIfMissing(config, DigitalWatchFaceUtil.KEY_MINUTES_COLOR,
503
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_MINUTE_DIGITS);
504
      addIntKeyIfMissing(config, DigitalWatchFaceUtil.KEY_SECONDS_COLOR,
505
          DigitalWatchFaceUtil.COLOR_VALUE_DEFAULT_AND_AMBIENT_SECOND_DIGITS);
506
    }
507
 
508
    private void addIntKeyIfMissing(DataMap config, String key, int color) {
509
      if (!config.containsKey(key)) {
510
        config.putInt(key, color);
511
      }
512
    }
513
 
514
    @Override // DataApi.DataListener
515
    public void onDataChanged(DataEventBuffer dataEvents) {
516
      try {
517
        for (DataEvent dataEvent : dataEvents) {
518
          if (dataEvent.getType() != DataEvent.TYPE_CHANGED) {
519
            continue;
520
          }
521
 
522
          DataItem dataItem = dataEvent.getDataItem();
523
          if (!dataItem.getUri().getPath().equals(
524
              DigitalWatchFaceUtil.PATH_WITH_FEATURE)) {
525
            continue;
526
          }
527
 
528
          DataMapItem dataMapItem = DataMapItem.fromDataItem(dataItem);
529
          DataMap config = dataMapItem.getDataMap();
530
          if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
531
            Log.d(TAG, "Config DataItem updated:" + config);
532
          }
533
          updateUiForConfigDataMap(config);
534
        }
535
      } finally {
536
        dataEvents.close();
537
      }
538
    }
539
 
540
    private void updateUiForConfigDataMap(final DataMap config) {
541
      boolean uiUpdated = false;
542
      for (String configKey : config.keySet()) {
543
        if (!config.containsKey(configKey)) {
544
          continue;
545
        }
546
        int color = config.getInt(configKey);
547
        if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
548
          Log.d(TAG, "Found watch face config key: " + configKey + " -> "
549
              + Integer.toHexString(color));
550
        }
551
        if (updateUiForKey(configKey, color)) {
552
          uiUpdated = true;
553
        }
554
      }
555
      if (uiUpdated) {
556
        invalidate();
557
      }
558
    }
559
 
560
    /**
561
     * Updates the color of a UI item according to the given {@code configKey}. Does nothing if
562
     * {@code configKey} isn't recognized.
563
     *
564
     * @return whether UI has been updated
565
     */
566
    private boolean updateUiForKey(String configKey, int color) {
567
      if (configKey.equals(DigitalWatchFaceUtil.KEY_BACKGROUND_COLOR)) {
568
        setInteractiveBackgroundColor(color);
569
      } else if (configKey.equals(DigitalWatchFaceUtil.KEY_HOURS_COLOR)) {
570
        setInteractiveHourDigitsColor(color);
571
      } else if (configKey.equals(DigitalWatchFaceUtil.KEY_MINUTES_COLOR)) {
572
        setInteractiveMinuteDigitsColor(color);
573
      } else if (configKey.equals(DigitalWatchFaceUtil.KEY_SECONDS_COLOR)) {
574
        setInteractiveSecondDigitsColor(color);
575
      } else {
576
        Log.w(TAG, "Ignoring unknown config key: " + configKey);
577
        return false;
578
      }
579
      return true;
580
    }
581
 
582
    @Override // GoogleApiClient.ConnectionCallbacks
583
    public void onConnected(Bundle connectionHint) {
584
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
585
        Log.d(TAG, "onConnected: " + connectionHint);
586
      }
587
      Wearable.DataApi.addListener(mGoogleApiClient, Engine.this);
588
      updateConfigDataItemAndUiOnStartup();
589
    }
590
 
591
    @Override // GoogleApiClient.ConnectionCallbacks
592
    public void onConnectionSuspended(int cause) {
593
      if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {
594
        Log.d(TAG, "onConnectionSuspended: " + cause);
595
      }
596
    }
597
 
598
    @Override // GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener
599
    public void onConnectionF