این وبسایت یک نسخه آزمایشی از سایت developer android می‌باشد که در حال ترجمه می‌باشد.
برای پیوستن به تیم ترجمه و خواندن مستندات اینجا کلیک کنید.

Building Live TV Apps

You should also read

Watching live television shows and other continuous, channel-based content is a big part of the TV experience. Android supports receiving and playback of live video content through the TV Input Framework in Android 5.0 (API level 21). This framework provides a unified method for receiving audio and video channel content from hardware sources, such as HDMI ports and built-in-tuners, and software sources, such as video streamed over the internet.

The framework enables developers to define live TV input sources by implementing a TV input service. This service publishes a list of channels and programs to the TV Provider. The live TV app on a TV device gets the list of available channels and programs from the TV Provider and displays them to a user. When a user selects a specific channel, the live TV app creates a session for the associated TV input service through the TV Input Manager, and tells the TV input service to tune to the requested channel and play the content to a display surface provided by the TV app.

Figure 1. Functional diagram of the TV Input Framework

The TV Input Framework is designed to provide access to a wide variety of live TV input sources and bring them together in a single user interface for users to browse, view, and enjoy content. Building a TV input service for your content can help make it more accessible on TV devices.

For more information about TV Input Framework, see the android.media.tv reference.